Kursplan för Rysk litteraturhistoria I

History of Russian Literature I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY029
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-09-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 42, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-12.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra översiktligt för huvuddragen i den ryska litteratur- och kulturhistorien
• visa kännedom om centrala författarskap och verk inom olika genrer och från olika perioder i den ryska litteraturhistorien
• visa förståelse av ett flertal grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och metoder
• resonera kring en litteraturvetenskaplig frågeställning kring ett eller flera verk och stödja sitt argument i skrift och tal
• använda källor på ett korrekt sätt, samt vara uppmärksam på vad som anses vara plagiat och forskningsfusk
• i gruppdiskussioner framföra sina egna tolkningar av litterära texter.

Innehåll

Kursen innehåller en översikt av den ryska litteratur- och kulturhistorien från dess begynnelse till våra dagar. Läsning och diskussion av centrala verk i översättning, med tillhörande vetenskapliga artiklar som ger prov på olika metodologiska perspektiv.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings- och övningsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen eller genom ett skriftligt slutprov.

Övriga föreskrifter

Kursen kan läsas på grundnivå samt som en breddningskurs på avancerad nivå.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs tillsammans med Ryska B.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Skönlitterära texter i översättning (obligatoriska):

Med undantag av Pusjkin och Lyrik i urval, införskaffas alla skönlitterära texter på egen hand, förslagsvis på bibliotek eller antikvariat. Det är likgiltigt vilken utgåva ni läser.

 • Dostojevskij, Fjodor Roseen, Ulla Anteckningar från källarhålet

  3. uppl.: Stockholm: Atlantis, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gogol, Kappan

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Platonov, Andrej Platonovič Öberg Lindsten, Kajsa Grundgropen

  Stockholm: Ersatz, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Solženicyn, Aleksandr Isaevič Björkegren, Hans En dag i Ivan Denisovitjs liv

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tjechov, Anton Körsbärsträdgården

  .,

  Obligatorisk

 • Tolstoj, Lev Anna Karenina

  (Valfri översättning),

  Obligatorisk

 • Turgenev, Ivan Sergeevič Fäder och söner

  Stockholm: Natur o. kultur, 1968

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Roman utkommen efter 1991. Väljs i samråd med läraren

  .,

  Obligatorisk

 • Lyrik i urval

  Institutionen för moderna språk,

  Kommer att finnas på filarea

  Obligatorisk

 • Pusjkin, Aleksandr Zilliacus, Lasse Bronsryttaren och andra dikter

  Stockholm: Ersatz, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Mycket viktigt: Börja läsa de stora romanerna (Karamzin, Turgenjev, Tjechov, Platonov) redan vid (ännu hellre före) terminsstart!

Sekundärlitteratur (obligatorisk):

 • Wachtel, Andrew; Vinickij, Ilʹja Jurʹevič Russian literature

  Cambridge: Polity, c2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forrester, Sibelan Elizabeth S.; Kelly, Martha M. F. Russian silver age poetry : texts and contexts

  Brighton: Academic Studies Press, 2015

  (endast vissa kortare avsnitt)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tips på referenslitteratur (ej obligatorisk):

Versioner av litteraturlistan