Kursplan för Ryska C, fackspråklig inriktning

Russian C, Special-Purpose Course

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Reviderad: 2013-09-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2014
 • Behörighet: Ryska A och minst 22,5 hp från Ryska B, vari ska ingå delkurserna Grammatik, Skriftlig språkfärdighet och Muntlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• självständigt tillägna sig fackspråkliga texter med tonvikt på ekonomiska och samhällspolitiska aspekter av det moderna Ryssland
• utforma avtalstexter, affärsbrev och rapporter på ryska
• föra förhandlingar på ryska

Innehåll

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet, 4 hp
Kursen ger goda färdigheter i att i skrift tillämpa ryska språkets formlära och syntax. Översättning från svenska till ryska samt fri skrivning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• argumentera för eller emot en ståndpunkt i skrift
• översätta något mer avancerade texter från svenska till ryska
• utforma avtalstexter, affärsbrev och rapporter på ryska

Delkurs 2: Muntlig språkfärdighet, 3,5 hp
Kursen innehåller intensiv träning i att tala och uppfatta ryska, särskilt inom aktuella samhällspolitiska och ekonomiska frågor.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
• kunna oförberett hantera de vanligaste spontant uppkomna situationerna vid kontakt med språkområdet, såväl i den vardagliga, som den offentliga sfären
• kunna initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
• kunna argumentera för eller emot en ståndpunkt i tal

Undervisning

Undervisningen består av övnings- och examinationsmoment samt muntliga presentationer och obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2018

Av läraren anvisat material.