Kursplan för Albanska A2

Albanian A2

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AL001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2014
 • Behörighet: Albanska A1
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper i det albanska språket och viss kännedom om albansk litteratur och albanska realia.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper i det albanska språket
• ha viss kännedom om albansk litteratur och albanska realia

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den albanska formläran och syntaxen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna översätta från svenska till albanska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
• kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta albanska

Delkurs 2. Text, 3 hp

Delkursen innehåller en genomgång av albanska texter. I textkursen ingår 30 normalsidor albansk skön- och facklitteratur efter fastställd lista.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha viss kännedom om albansk litteratur

Delkurs 3. Realia, 4,5 hp
Delkursen innehåller en grundläggande genomgång av historia, geografi och politiska förhållanden i det albanska språkområdet. Albanskans relationer med andra indoeuropeiska språk studeras.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha en grundläggande kännedom om historia, geografi och politiska förhållanden i det albanska språkområdet samt om albanskans relationer med andra indoeuropeiska språk.

Undervisning

Albanska A2 är en distanskurs. De studerande arbetar individuellt. Kunskapskontroll och handledning sker via elektronisk kommunikation. Tillgång till en Internetansluten dator är därför en förutsättning.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinationsmoment.

På delkurs 1 sker kunskapskontroll fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och genom inlämningsuppgifter och ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).

På delkurs 2 tillämpas både löpande examination av vissa moment i form av inlämnings- och redovisningsuppgifter och en skriftlig avslutande hemtentamen. Den löpande examinationen kan vara muntlig eller skriftlig och den kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för nätbaserade seminarier), eller vara sådan som studenten utför på egen hand. Detaljerad plan för sådana aktiviteter redovisas vid kursens början.

På delkurs 3 sker examination genom inlämningsuppgifter.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen Albanska A2 krävs att detta betyg erhållits på minst två delkurser, varav delkurs 1 skall ingå.

Övriga föreskrifter

Kursen är en breddningskurs och kan inte utgöra huvud- eller biområde i en kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2014

Kurserna i albanska ges via PingPong, Uppsala universitets utbildningsplattform på Internet. Kurslitteraturen är producerad av Uppsala universitet och finns tillgänglig på kursens hemsida