Kursplan för Polska C

Polish C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL003
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 08, 2014
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Polska B
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och senast reviderad av institutionen för moderna språk 2013-02-06.

Mål

Kursen riktar sig till den som önskar fördjupa sina teoretiska kunskaper om polska språkets struktur och kunskaper i skriftlig språkfärdighet samt utöka sina kunskaper om polska skön- och facklitterära texter. Kursen förutsätter att den sökande redan har mycket goda kunskaper i både svenska och polska.
Huvudmomenten i kursen utgörs av teoretiska kunskaper om polska språkets struktur samt översättning av facklitterära texter till och från polska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• väsentligt ha utvecklat sina kommunikativa och lingvistiska färdigheter
• ledigt kunna använda ett centralt polskt ordförråd i såväl tal som skrift
• kunna läsa och förstå polsk skönlitteratur och sakprosa
• ha ökade kunskaper om översättningsproblematik.

Innehåll

Undervisningen består av nätbaserade föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, del 1, 7,5 hp
Delkursen innehåller fördjupning i polsk formlära, syntax och ordbildning samt träning i översättning från svenska till polska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha goda kunskaper i polsk morfologi
• ha goda kunskaper i polsk syntax
• kunna översätta tämligen avancerade texter från svenska till polska

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Kursen innehåller träning i att tala och uppfatta polska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
• kunna hantera de vanligaste spontant uppkomna situationerna vid kontakt med språket
• kunna initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
• kunna redogöra för egna upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film

Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, del 2, 7,5 hp
Delkursen innehåller ytterligare fördjupning i polsk formlära, syntax och ordbildning.
Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha goda kunskaper i polsk morfologi
• ha goda kunskaper i polsk formlära

Delkurs 4. Text och översättning, 7,5 hp
Delkursen innehåller läsning och översättning av polska skön- och facklitterära texter.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna översätta tämligen avancerade texter till och från polska
• ha god kännedom om polsk syntax och stilistik
• kunna identifiera karakteristiska kännetecken för olika litterära epoker och stilar
• ha kunskaper om översättningsteori och teknik

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen samt genom fullgjorda översättningsuppgifter och ett skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 08, 2014

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, del 1

 • Bielec, Dana Polish : an essential grammar

  London: Routledge, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lipinska, Ewa; Dambska, Elzbieta Kiedys wrócisz tu-- : podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. n Cz. 1, p Gdzie nadwislanski brzeg

  Kraków: Universitas, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Packalén Parkman, M. Anna Grammatik - kompendium (finns som pdf-fil)

  Institutionen för moderna språk,

  Obligatorisk

Samt av läraren anvisat material

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet

 • Bielec, Dana Polish. A Grammar and Workbook

  London: Routledge, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lipinska, Ewa; Dambska, Elzbieta Kiedys wrócisz tu-- : podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. n Cz. 1, p Gdzie nadwislanski brzeg

  Kraków: Universitas, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Packalén Parkman, M. Anna Grammatik - kompendium (finns som pdf-fil)

  Institutionen för moderna språk,

  Obligatorisk

Samt av läraren anvisat material

Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, del 2

 • Lipinska, Ewa; Dambska, Elzbieta Grazyna Kiedys wrócisz tu... : By szukac swoich dróg i gwiazd, cz.II

  Kraków: Universitas, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garncarek, Piotr Nie licz na

  .,

  Obligatorisk

 • Packalén Parkman, M. Anna Grammatik - kompendium (finns som pdf-fil)

  Institutionen för moderna språk,

  Obligatorisk

Samt av läraren anvisat material

Delkurs 4. Text och översättning

Samt av läraren anvisat material