Kursplan för Finska I

Introduction to Finnish I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FA017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen ingår även som delkurs i Finska A. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsens utbildningsnämnd 1977-05-13, reviderad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16 och senast reviderad av institutionen för moderna språk 2013-02-06.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i finsk ortografi, ljud- och formlära samt praktisk användning av finskans centrala strukturer med betoning på förmågan att kommunicera muntligt i enkla vardagssituationer.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna grundläggande grammatisk terminologi
• med användande av relevant grammatisk terminologi kunna beskriva huvuddragen i finskans ortografi (skriftsystem) och fonologi (ljudsystem)
• ha kunskap om relationen mellan tal och skrift i finskan
• ha kunskap om finskans ljudsystem samt betonings- och intonationsmönster
• kunna beskriva de basala skillnaderna mellan finska och svenska vad gäller ortografi och fonologi
• kunna tillämpa finskans uttalsregler i tal
• förstå talad och skriven finska på vardagliga teman

Innehåll

Textläsning med grammatik: läsning och översättning av enklare texter. Genomgång av grunderna i finskans ljudsystem och böjningslära. Träning i att använda finskans centrala strukturer i uttals-, hörförståelse- och enkla konversationsövningar samt skrivövningar, med betoning på förmågan att kommunicera i enkla vardagssituationer.

Undervisning

Se under rubriken Innehåll.

Examination

Fortlöpande bedömning, fullgjorda uppgifter och två skriftliga prov: 1) allmän grammatik terminologi (1 hp); 2) grammatik och språkfärdighet (6,5 hp). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Finska A.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2014

Delkurs 1. Finska I

 • Höglander, Sari; Vehkanen, Marjut Finskan - lättare än du tror

  1. uppl.: Helsingfors: Edita, 2001

  OBS! 2016 års upplaga ska användas, ISBN 978-951-37-6690-0

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Fred Finsk grammatik

  9., utök. och rev. uppl.: Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lepäsmaa, Anna -Liisa; Silfverberg, Leena Suomen kielen alkeisoppikirja

  Helsinki: Finn Lectura, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Silfverberg, Leena Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten

  10., korjattu pain.: Helsinki: Finn Lectura, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  4. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 2009

  Se bibliotekets söktjänst