Kursplan för Introduktionskurs i italienska A11

Introductory Course in Italian A11

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JT001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Italienska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-04-15, reviderad 2006-12-07 och senast reviderad av institutionen för moderna språk 2013-02-06.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i italienska. Den muntliga och skriftliga språkfärdigheten tränas. Den studerande ska bygga upp ett basordförråd samt tillägna sig en grundläggande förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på italienska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha förvärvat grundläggande kunskaper i italienska
• ha byggt upp ett basordförråd och tillägnat sig en grundläggande förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på italienska

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:
Delkurs 1. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp)
Genomgång av grunderna i det italienska språket (uttal, grammatik och ordförråd) på basis av en nybörjarbok. Muntligt prov i uttal (1 hp). Skriftligt prov i skriftlig språkfärdighet (6,5 hp).

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha tillägnat sig i de första grunderna i italienskans uttal, grammatik och ordförråd
• skriftligt och muntligt kunna använda ett enkelt ordförråd

Delkurs 2. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2 (7,5 hp)
Fortsatt genomgång av grunderna i det italienska språket (uttal, grammatik och ordförråd) på basis av en nybörjarbok. Muntliga och skriftliga övningar. Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sina kunskaper i italienskans uttal, grammatik och ordförråd
• skriftligt och muntligt kunna använda ett grundläggande ordförråd

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker skriftligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs normalt att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Övriga föreskrifter

Kursen ges normalt på halvfart med start på höstterminen. För tillträde till Introduktionskurs i italienska A 12 krävs genomgången Introduktionskurs i italienska A 11.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Italienska A, Italienska A 111 eller A 112 eller Italienska A 211.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2014

Delkurs 1. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp.

 • Mangili, Britta; Prina, Serena Prego.

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2006

  Prego 1 Allt i ett-bok inkl. elev-cd

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Nybörjarkurs med muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp.

 • Edström, Tore; Hedenquist, Jan-Anders; Forsgren, Mats Modern italiensk grammatik.

  4. uppl.: Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium distribueras av läraren (eller finns på Studentportalen)

Rekommenderad litteratur

 • Zingarelli, Nicola Lo Zingarelli minore : vocabolario della lingua italiana.

  12. ed. minore: Bologna: Zanichelli, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

Ordbok: