Kursplan för Ryska A

Russian A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi
• ha basala teoretiska kunskaper om ryska språkets uppbyggnad
• ha grundläggande praktisk färdighet i ryska
• aktivt behärska ett elementärt ryskt basordförråd
• ha grundläggande kunskaper om landets historia, kultur och samhällsförhållanden
• självständigt kunna söka information och använda relevanta hjälpmedel

Innehåll

Delkurs 1: Ryska språkets alfabet och uttal, 2 hp
Kursen ger grundläggande kunskaper i allmän grammatik, ryska språkets skriftsystem och uttal.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• vara väl förtrogen med allmängrammatisk terminologi
• behärska det kyrilliska alfabetet i bokstavsordning, såväl i skrift som i tryck
• orientera sig i det ryska ljudsystemet och känna till förhållandet mellan ryska grafem och fonem
• kunna läsa ryska ord genom att tillämpa grundläggande uttalsregler

Kunskapskontroll sker genom muntlig och skriftlig examination.

Delkurs 2: Grammatik, 5,5 hp
Kursen ger en inledning i allmän grammatik samt det väsentligaste av ryska språkets skriftsystem och formlära samt grunderna i syntax.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna analysera svenska och ryska satser med användande av grundläggande grammatisk terminologi
• kunna beskriva huvuddragen i ryskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur), morfologi (formlära) och syntax (satslära) med grammatiska termer
• behärska grunderna i ryskans grammatik
• kunna översätta enkla texter från ryska till svenska och från svenska till ryska

Kunskapskontroll sker genom skriftlig examination.

Delkurs 3: Skriftlig språkfärdighet 5 hp
Kursen ger grundläggande färdigheter i att i skrift tillämpa ryska språkets skriftsystem, formlära och grunderna i syntax.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna skriva rysk skrivstil
• kunna skriva ner en uppläst rysk text (diktamen)
• i skrift kunna sammanfatta en enklare text på ryska
• kunna översätta enkla texter från svenska till ryska
• kunna skriva enkla texter på vardagliga teman på ryska

Kunskapskontroll sker genom skriftlig examination.

Delkurs 4: Muntlig språkfärdighet 5 hp
Kursen ger grundläggande färdigheter i talad ryska.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha tillägnat sig ett tillfredsställande ryskt uttal
• kunna förstå talad ryska på vardagliga teman
• kunna muntligt använda ett grundläggande ryskt ordförråd
• kunna genomföra enklare dialoger på vardagliga teman på ryska

Kunskapskontroll sker genom muntlig examination.

Delkurs 5: Fonetik, 5 hp
Kursen ger en inledning i allmän fonetik samt grunderna i ryska språkets fonologi och ljudlära, med praktiska övningar i uttal, intonation och fonetisk transkription.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha kunskap om ryskans ljudsystem samt betonings- och intonationsmönster
• ha kunskap om relationen mellan tal och skrift i ryskan
• kunna tillämpa ryskans uttalsregler i tal
• kunna fonetiskt transkribera ryska ord och fraser

Kunskapskontroll sker genom såväl muntlig som skriftlig examination.

Delkurs 6: Rysslands historia, kultur och samhällsliv, 7,5 hp

Kursen ger insikter i Rysslands historiska, kulturella och politiska utveckling samt aktuella samhällsfrågor.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för huvuddragen i Rysslands historia
• kunna redogöra för huvuddragen i Rysslands kulturhistoriska utveckling
• kunna redogöra för ryska politiska förhållanden samt aktuella samhällsfrågor

Kunskapskontroll sker genom skriftlig examination.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser motsvarande mer än hälften av kursens poäng.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2014

Delkurs 1. Fonetik

 • Lundström-Holmberg, Eva; Trampe, Peter af Elementär fonetik : en kurs i artikulatorisk fonetik

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Steensland, Lars Rysk fonetik

  Lund: 1996

  (6-e omarbetade upplaga, tillhandahålles av Institutionen för moderna språk)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Steensland, Lars Rysk praktisk fonetik : anvisningar för övningar i de ryska konsonanternas uttal.

  Uppsala,: 1982

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Grammatik

Följande litteratur rekommenderas:

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  2. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fält, Erik Da!. Kort rysk grammatik.

  Uppsala: Scripta textproduktion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fält, Erik Övningsbok i rysk grammatik : grammatiska övningar och kommentarer med hänvisningar till Kort rysk grammatik

  Uppsala: Scripta textproduktion, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 3. Språkfärdighet

Översättningsövningar (Kompendium, Slaviska institutionen). Av läraren anvisat material.

 • Hertz, Birgitte Svidanie v Peterburge. Möde i Petersborg - Laesebog.

  Copenhagen: Gyldendal Uddannelse, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hertz, Birgitte Svidanie v Peterburge. Øvebog.

  Copenhagen: Gyldendal Uddannelse, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 5. Rysslands historia, kultur och samhällsliv

 • Bodin, Per-Arne Ryssland och Europa. En kulturhistorisk studie

  Stockholm: Natur och kultur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kragh, Martin Rysslands historia : från Alexander II till Vladimir Putin

  1. uppl.: Stockholm: Dialogos, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Persson, Gudrun Det sovjetiska arvet

  1. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ryssland. Länder i fickformat: 501

  (logga in på Uppsala universitets bibliotek, sök ”Landguiden” bland databaser, sedan ”Ryssland”; kan också beställas som broschyr på www.ui.se),

  Obligatorisk

 • Kniivilä, Kalle Putins folk : Rysslands tysta majoritet

  Stockholm: Atlas, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utöver ovan nämnda böcker tillkommer material i form av kompendier som distribueras digitalt via Studentportalen.

Rekommenderad litteratur (ej obligatorisk)