Kursplan för Tyska A1

German A1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Tyska 3, Engelska 6 eller Tyska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs I och II i tyska
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i lärarprogrammet och ekonomprogrammet.
Fr.o.m. år 2011 ingår denna kurs i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300/330 hp.
Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998.05.19 och av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2001.11.01; senast reviderad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006.11.16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge en praktisk språkfärdighet på teoretisk grund och grundläggande kunskaper om de tyskspråkiga ländernas nutida kulturella, politiska och sociala förhållanden.

För studerande inom lärarutbildningarna skall utbildningen också ge insikter i ämnesdidaktik.
Efter avslutad kurs ska studenten:

. kunna skriva enklare texter på godtagbar tyska och kunna tala en med
avseende på uttal och intonation någorlunda felfri tyska
• ha förmåga att översätta en sammanhängande lättare text från svenska
till tyska
• känna sig så hemma i språket att han/hon kan tala på tyska inför en grupp
• ha grundläggande kunskaper om det tyska språkets uppbyggnad
• behärska grundläggande grammatisk terminologi
• förfoga över ett tyskt basordförråd
• på ett kritiskt reflekterande sätt kunna läsa och diskutera modern tysk
skönlitteratur
• ha goda kunskaper om de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och
samhällsförhållanden
• kunna redogöra för grundläggande kulturella skillnader mellan Sverige
och de tyskspråkiga länderna
• självständigt kunna söka information med hjälp av olika medier

Innehåll

Kursen består av följande fem delkurser:

Delkurs 1. Grammatik (6 hp)
I föreläsningar och gruppövningar behandlas huvuddragen av den tyska grammatiken. Grammatiska grundbegrepp och central grammatisk terminologi. Nutyskans grammatiska struktur och kontrastiva drag i förhållande till svenskan.
Skriftliga prov i grammatik: formlära (3 hp), syntax (3 hp).

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• behärska grammatiska grundbegrepp och central grammatisk terminologi
• förstå och kunna beskriva huvuddragen i tysk formlära och syntax
• kunna analysera och förklara grammatiska strukturer utifrån ett
kontrastivt svensk-tyskt perspektiv
• kunna tillämpa insikterna i tysk grammatik i tal och skrift

Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet (6 hp)
Undervisning i olika former av skriftlig produktion (översättning, fri skrivning, sammanfatt¬ningar). Systematisk träning av ett centralt ord- och frasförråd samt träning i att använda såväl enspråkiga som tvåspråkiga lexika.
Tvådelat skriftligt prov: översättning av en lättare svensk text på ca 150 ord; ordkunskap.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha en sådan insikt och säkerhet i det tyska språket att han/hon – utan
hjälpmedel – kan översätta en sammanhängande lättare svensk text till
godtagbar tyska
• vara medveten om språkliga skillnader mellan svenska och tyska
• förstå och kunna lösa olika översättningsproblem
• kunna tillämpa grammatiska regler i skrivna texter
• kunna använda relevanta lexika och andra hjälpmedel
• behärska ett tyskt basordförråd

Delkurs 3. Muntlig språkfärdighet (6 hp)
Fonetikföreläsningar. Uttals- och intonationsövningar i inlärningsstudio. Övningar i muntlig språkfärdighet med systematiskt uppövande av ordförråd och fraseologi.
Skriftligt prov i fonetik (1,5 hp). Muntligt prov i uttal (1,5 hp). Obligatorisk undervisning i muntlig språkfärdig¬het med fortlöpande examination av uppgifter i samband med undervisningen (3 hp).
Tyskspråkig studerande och studerande med stor övning i att tala tyska kan efter prövning befrias från vissa delar av undervisningen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna tala en i fråga om ordförråd, grammatisk struktur, ljudbildning
och intonation godtagbar tyska
• behärska grundläggande fonetiska begrepp och kunna läsa och producera
fonetisk skrift
• ha kunskap om tyskans ljudsystem samt betonings- och intonationsmönster
och kunna redogöra för skillnaderna mellan svenska och tyska
• kunna diskutera och redogöra för relevanta ämnen på tyska med anknytning
till kultur och samhällsliv i Sverige och de tyskspråkiga länderna
• kunna delta i och leda diskussioner
• ha utvecklat en sådan trygghet och säkerhet i det talade språket att
han/hon kan kommunicera i olika situationer
• vara medveten om kulturella skillnader i muntliga kommunikationsmönster

Delkurs 4. Modern text (6 hp)
Textgenomgång i seminarieform. Extensiv och intensiv läsning av modern litteratur (ca 1.200 sidor) i syfte att främja språkfärdigheten och ge insikter i de tyskspråkiga ländernas kultur. Dessutom läses ett antal dikter från skilda epoker, vilka bildar utgångspunkt för en översikt över tysk litteraturhistoria från upplysningen och framåt.
Fortlöpande examination i samband med undervisningen. Muntlig författarpresentation. Kontroll av ord- och frasinlärning. Processkrivning i form av 3 inlämningsuppgifter. Ytterligare en inlämningsuppgift i form av en recension av ett valfritt verk.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• vara förtrogen med ett urval skönlitterära verk från tiden efter 1900
• känna till vissa grunddrag i tysk litteraturhistoria
• kunna förstå de lästa verken i deras kulturella sammanhang
• kunna analysera den lästa litteraturen med hjälp av vissa grundläggande
litteraturvetenskapliga begrepp
• kunna diskutera den lästa litteraturen i relation till olika kulturella
och samhälleliga värderingar och föreställningar
• kunna göra enkla presentationer på tyska om författare och verk
• själv kunna producera enklare tyska texter av olika slag, exempelvis
korta recensioner, diktanalyser och egna dikter

Delkurs 5. Realia (6 hp)
I föreläsningar och seminarier behandlas centrala sammanhang i de tyskspråkiga ländernas historia, geografi och samhällsförhållanden. Träning i förmågan att informera sig om dessa områden med hjälp av aktuell referenslitteratur.
Skriftligt prov (3 hp) och projektarbete (3 hp).

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna redogöra för centrala sammanhang i de tyskspråkiga ländernas
historia, geografi och samhällsförhållanden
• kunna orientera sig om de tyskspråkiga länderna med hjälp av olika medier
• kunna göra kulturella jämförelser mellan Sverige och de tyskspråkiga
länderna
• kunna formulera frågeställningar och självständigt undersöka ämnen med
anknytning till tysk realia

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 18 hp.

Övergångsbestämmelser

Studenter som antagits till lärarprogrammet före ht 2010 och som väljer kurser inom programmet omfattas inte av områdesbehörigheter, utan följer de gamla behörighetsreglerna (Sv B/Sv2 B, En A, Ma B).

Övriga föreskrifter

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2014

Delkurs 1+2. Grammatik och skriftlig språkfärdighet

 • Freund, Folke; Sundqvist, Birger Tysk grammatik

  3., [rev. och utök.]uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 1995

  Boken är utgången från förlaget. Registrerade studenter kommer att ha tillgång till ett skannat exemplar i Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Följande hjälpmedel rekommenderas dessutom:

 • Andersson, B. GRATYS

  Tyska institutionen, Uppsala Univ.: 1992

  Dataprogram som säljs på institutionens kursexpedition. Programmet är gammalt (DOS) och tycks inte fungera på alla datorer. Fungerar det inte för dig får du givetvis pengarna tillbaka.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  2. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Frisch, Christine; Nordberg, Ingrid Ins Deutsche

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker

 • Lindestam, Irmgard Norstedts stora tyska ordbok : tysk-svensk, svensk-tysk : [140.000 ord och fraser

  1. uppl., 2. tr.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Palm Meister, Christine; Odeldahl, Anders Norstedts tyska idiombok : [2.500 idiom]

  [Ny utg.]: Stockholm: ePan, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache

  7. Aufl.: Mannheim: Bibliographisches Institut, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Götz, Dieter Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen

  Neubearb.: Berlin: Langenscheidt, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Krome, Sabine; Wahrig-Burfeind, Renate Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch

  9., vollst. neu bearb. und aktualisierte Aufl.: Güttersloh: Wissenmedia, 2011

  http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3828661&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 3. Muntlig språkfärdighet

 • Andersson, Bo; Ackermann-Boström, Constanze Introduktion till tysk fonetik med övningar, 2. uppl.

  Institutionen för moderna språk, 2014

  Obligatorisk

Delkurs 4. Modern text

Se separat lista

Delkurs 5. Realia

 • Ellmer, Dagrun; Elsner, Sylvi; Ackermann-Boström, Constanze Tyska A - delkurs 5, Realia. Kompendium

  Institutionen för moderna språk, 2014

  Finns att köpa på Moderna språks kursexpedition

  Obligatorisk

Följande bok rekommenderas dessutom

 • Marten, Thomas; Sauer, Fritz Joachim Länderkunde

  6., aktualisierte Aufl.: Berlin: Inform Verlag, 2010

  Finns att köpa på Moderna språks kursexpedition

  Se bibliotekets söktjänst