Kursplan för Ungerskans grunder

Introduction to Hungarian

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5UN000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs inrättad av högskolestyrelsen 1977-06-20. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13, senast ändrad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18 och senast reviderad av Institutionen för moderna språk 2013-02-06.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna grundläggande grammatisk terminologi
• med användande av grundläggande grammatisk terminologi kunna beskriva huvuddragen i ungerskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur), morfologi (formlära) och syntax (satslära)
• kunna göra skillnad mellan nominalsuffix och verbsuffix och använda dem
• kunna analysera enkla satser i ungerska
• kunna beskriva de basala skillnaderna mellan ungerska och svenska vad gäller fonologi, morfologi och syntax

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av allmän lingvistisk terminologi, ungerskans fonetik, ortografi och böjningslära. Den studerande får elementära kunskaper i ordbildningslära och satslära.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett skriftligt prov i ungerskans ortografi och fonologi (1 hp) och ett avslutande skriftligt prov (6,5 hp).
Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskursen Ungerska A.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2017

Lärarna använder eget kursmaterial. Registrerade studenter kommer att ha tillgång till kursmaterialet via kursens lärplattform.