Kursplan för Affärstyska

Business German

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY040
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-06-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2015
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Tyska A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar dels till att ge de studerande sådana färdigheter att de kan tillgodogöra sig tyskspråkig facklitteratur, dels till att träna den muntliga och skriftliga kommunikationsförmågan på tyska med tonvikt på det ekonomiska området.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska grundläggande tysk ekonomisk terminologi
• ha utökat sitt aktiva och passiva tyska ordförråd jämfört med
basordförrådet
• kunna producera texter i tal och skrift med relevans för det ekonomiska
yrkeslivet


Innehåll

Systematisk inlärning av ekonomisk terminologi samt övningar i att skriva affärsbrev och andra texter av relevans för det ekonomiska yrkeslivet. Undervisningen består av övningar och seminarier. Ett antal skriftliga inlämningsuppgifter ingår.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska ett adekvat och nyanserat tyskt ordförråd av relevans för det
ekonomiska yrkeslivet
• kunna skriva affärsbrev och andra texter med högt ställda krav på
stilistisk, formell och språklig gestaltning
• kunna redogöra för väsentliga skillnader mellan svensk och tysk
affärskommunikation


Undervisning

Undervisningen består av övningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom enskilda muntliga och skriftliga uppgifter. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.


Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

 • Kaufmann, Susan; Rohrmann, Lutz; Szablewski-Çavus, Petra Orientierung im Beruf

  Berlin/München: Langenscheidt, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan