Kursplan för Kultur och samhälle i det tyskspråkiga Europa

Culture and Society in the German-Speaking Europe

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY047
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-06-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2015
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Tyska A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas ekonomiska system, kultur och samhällsförhållanden.
Efter avslutad kurs ska studenten: •
- ha fördjupat sina kunskaper i de tyskspråkiga ländernas historia, kultur och samhällsförhållanden med särskild tonvikt på ekonomi och näringsliv
- vara väl orienterad i tyskspråkiga medier •
- ha utökat sin förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information
- kunna genomföra en problematiserande behandling av ett ämne inom tysk realia med inriktning på ekonomiska förhållanden och utifrån ett kontrastivt perspektiv

Innehåll

Kursen syftar till att ge utökade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsförhållanden med tonvikt på det ekonomiska området. Träning i muntlig kommunikation.

Undervisning

Undervisningen består av övningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom enskilda muntliga och skriftliga uppgifter. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.


Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 35, 2014

 • Marten, Thomas; Sauer, Fritz Joachim Länderkunde

  6., aktualisierte Aufl.: Berlin: Inform Verlag, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan