Kursplan för Finsk-ugriska språk D1

Finno-Ugric Languages D1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FU000
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finsk-ugriska språk A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-10-19
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-06-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2015
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med något finsk-ugriskt språk som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp i något finskt-ugriskt språk inklusive självständigt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om huvudspråket samt förtrogenhet med språkvetenskapliga metoder och problem.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha fått god förtrogenhet med vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt arbetssätt
• ha dokumenterat sin förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information
• ha utvecklat goda kommunikativa och lingvistiska färdigheter i huvudspråket

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp
Delkursen innehåller en självständigt utförd uppgift över ett ämne inom huvudspråkets språkvetenskap eller realia, som redovisas i form av en uppsats om ca 20 sidor. Varje student ska försvara sin egen uppsats och opponera på annans uppsats. Om uppsatsen skrivs på svenska, ska en sammanfattning på målspråket till ett omfång av ca en sida ingå. Uppgiften som opponent kan bytas ut mot annan självständig uppgift.

Kunskapskontroll sker genom ventilering av den färdiga uppsatsen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• vara förtrogen med vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt arbetssätt
• ha visat sig kunna dra slutsatser och argumentera för dem utifrån egna data och andras ståndpunkter
• med stöd av handledaren ha planerat sin uppgift och följt uppgjord plan
• i tillämpliga fall ha visat sig kunna bedöma sin uppgift ur ett genusperspektiv
• skriftligen ha presenterat resultatet av sin studie i en uppsats
• ha visat sig kunna följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur, typografi, citat- och referatteknik
• ha opponerat på en uppsats inom finsk-ugrisk språkvetenskap på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp
Delkursen innehåller en teoretisk och praktisk fördjupning i huvudspråket. Den studerande ska läsa tre av följande specialkurser:

• Estnisk färdighetsträning, 5 hp
• Översättning till och från estniska, 5 hp
• Estniskans varieteter, 5 hp

• Finsk färdighetsträning, 5 hp
• Översättning till och från finska, 5 hp
• Finsk litteratur, 5 hp
• Finskans varieteter, 5 hp
• Modern finsk språkvetenskap, 5 hp

• Nordsamisk färdighetsträning, 5 hp
• Översättning till och från nordsamiska, 5 hp
• Nordsamisk litteratur, 5 hp
• Samiska varieteter, 5 hp
• Modern samisk språkvetenskap, 5 hp

• Ungersk färdighetsträning, 5 hp
• Översättning till och från ungerska, 5 hp
• Ungersk litteratur, 5 hp
• Ungersk språkhistoria, 5 hp
• Modern ungersk språkvetenskap, 5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• väsentligt ha förbättrat sin förmåga att använda huvudspråket praktiskt
• ha breddat sin kunskap om huvudspråket
• ha kännedom om metoder och frågeställningar inom forskningen om huvudspråket

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett muntligt och ett skriftligt prov.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser och består av föreläsningar samt övningar och examination. Studentens egna lärande är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs).
För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 18 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2015

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp

Dessutom, om examensarbetet skrivs på svenska:

Dessutom, om examensarbetet skrivs på estniska:

Dessutom, om examensarbetet skrivs på finska:

 • Kinnunen, Merja; Löytty, Olli Tieteellinen kirjoittaminen

  Tampere: Vastapaino, 2002

  2. painos 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mäkinen, Olli Tieteellisen kirjoittamisen ABC

  Helsinki: Tammi . ISBN 951-26-5390-7, 2005

  Obligatorisk

Dessutom, om examensarbetet skrivs på samiska:

 • Čállinrávagirji

  Fulltext

  Obligatorisk

Dessutom, om examensarbetet skrivs på ungerska:

 • Magyar Tudományos Akadémia (MTA), A magyar helyesírás szabályai. Tizenegyedik kiadás (1984), tizenkettedik (példaanyagában átdolgozott) lenyomat.

  Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011

  Obligatorisk

 • Laczkó, Krisztina; Mártonfi, Attila Helyesírás

  Budapest: Osiris Kiadó, 2004

  Obligatorisk

Dessutom, om examensarbetet skrivs på engelska:

 • MLA style manual and guide to scholarly publishing

  3. ed.: New York: Modern Language Association of America, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom, om examensarbetet skrivs på tyska:

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp

Specialkurser:

Specialkursen Estnisk färdighetsträning, 5 hp

 • Pesti, Mall; Ahi, Helve T nagu Tallinn. : Eesti keele õpik kesktasemele.

  Tallinn: TEA, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen

Specialkursen Översättning till och från estniska, 5 hp

 • Ingo, Rune Konsten att översätta : översättandets praktik och didaktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Liivaku, Uno; Meriste, Henno Kuidas seda tõlkida. Järeltormatusest eestinduseni

  Tallinn: Valgus, 1975

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Estniskans varieteter, 5 hp

 • Keevallik, Leelo Colloquial Estonian

  Ingår i:

  Erelt, Mati Estonian Language (Linguistica Uralica. Supplementary Series, Volume 1)

  Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2003

  s. 343-378

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pajusalu, Karl Estonian Dialects

  Ingår i:

  Erelt, Mati Estonian Language (Linguistica Uralica. Supplementary Series, Volume 1)

  Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2003

  s. 231-272

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pajusalu, Karl; Hennoste, Tiit Eesti murded ja kohanimed

  Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002

  2., täiendatud trükk, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Samtliga specialkurser inom finska:

Litteratur enligt överenskommelse med läraren. Kontakta institutionen.

Specialkursen Ungersk syntax

 • Kálmán, László Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I

  Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2001

  Obligatorisk

Specialkursen Ungersk skönlitteratur

 • Gintli, Tibor Magyar irodalom

  Budapest: Aladémiai Kiadó, 2010

  Obligatorisk

Specialkursen Översättningsteori och praktiska övningar med ungersk inriktning

 • Klaudy, Kinga Nyelv és fordítás

  Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007

  Obligatorisk

 • Józan, Ildikó A müfordítás elveiröl

  Budapest: Balassi Kiadó, 2008

  Obligatorisk

Specialkursen Översättning till och från finska

 • Ingo, Rune Konsten att översätta : översättandets praktik och didaktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Munday, Jeremy Introducing translation studies : theories and applications

  London ; a New York: Routledge, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Munday, Jeremy Introducing translation studies : theories and applications

  Fourth Edition.: Abingdon, Oxon: Routledge, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och översättningsövningar enligt lärarens anvisningar

Specialkursen Finsk färdighetsträning

 • Bessonoff, Salli-Marja; Hämäläinen, Eila Kielitaitoa kirjoittamalla : kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville

  Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja.

  Helsinki, ISBN 978-952-5446-75-3, 2012

  Obligatorisk

 • Saunela, Marja-Liisa Harjoitus tekee mestarin 4: Lisäharjoituksia yleiseen kielitutkintoon valmistautumista varten

  Helsinki: Art House Oy, ISBN 9789518844344, 2011

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Finsk litteratur

 • Mäkikalli, Aino; Steinby, Liisa Johdatus kirjallisuusanalysiin

  Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kaski, Liisa Kalevala ja opas sen lukemiseen

  Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Varpio, Yrjö; Koskela, Lasse; Huhtala, Liisi Suomen kirjallisuushistoria. : 1 Hurskaista lauluista ilostelevaan romaaniin

  Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Varpio, Yrjö; Koskela, Lasse; Rojola, Lea Suomen kirjallisuushistoria. : 2 Järkiuskosta vaistojen kapinaan

  Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Varpio, Yrjö; Koskela, Lasse; Lassila, Pertti Suomen kirjallisuushistoria. : 3 Rintamakirjeistä tietoverkkoihin

  Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur i samråd med läraren

Specialkursen Finskans varieteter

 • Lehikoinen, Laila Suomea ennen ja nyt : suomen kielen kehitys ja vaihtelu

  Helsinki: Finn Lectura, 1994

  Upplaga 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lehtinen, Tapani Kielen vuosituhannet : suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen

  Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lyytikäinen, Erkki; Rekunen, Jorma; Yli-Paavola, Jaakko Suomen murrekirja

  Helsinki: Gaudeamus, 2013.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mielikäinen, Aila; Palander, Marjatta Miten suomalaiset puhuvat murteista? Kansanlingvistinen tutkimus metakielestä.

  Helsinki: SKS, ISBN-13: 9789522225382, ISBN-10: 952222538X, 2014

  Obligatorisk

Övrig litteratur i samråd med läraren

Specialkursen Modern finsk språkvetenskap, 5hp