Kursplan för Praktik i italienska

Internship in Italian

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JT018
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Italienska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-06-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2015
 • Behörighet: Minst 75 hp italienska
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs samt en kurs inom Språkvetarprogrammet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha genomgått ett ansökningsförfarande, något som förutsätter utarbetande av ansökningshandlingar, CV m.m.
 • ha tillämpat förvärvade kunskaper och färdigheter i sitt huvudområde i arbetslivet
 • ha fått tillfälle att formulera ett ämne för det avslutande självständiga arbetet
 • ha genomfört ett meningsfullt projektarbete
 • ha utvecklat förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra
 • kunna bilda sig en uppfattning om vad utbildningen kan leda till
 • få möjligheter att bygga upp ett personligt kontaktnät.
och vid praktik utomlands dessutom
 • ha utvecklat förmågan att kommunicera på det aktuella språket i både skrift och tal
 • ha förvärvat erfarenheter av att leva i en främmande miljö.

Innehåll

För att syftet med praktiken skall uppnås är det viktigt att praktikanten får möjlighet att arbeta med en mer omfattande arbetsuppgift (utredning eller projektarbete) som löper över en längre tidsperiod. I den teoretiska utbildningen utgör problemformulering, insamling av data, analys och presentation av resultat viktiga inslag. Praktiken ska leda till ökad anställningsbarhet.

Undervisning

Praktikplats
Praktik kan genomföras vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands som erbjuder arbetsuppgifter av värde för praktikantens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Praktik kan ske endast på en av institutionen i förväg godkänd praktikplats. Det är den enskilde studenten som ansvarar för att han/hon får en praktikplats.

Omfattning
Praktiken omfattar en termin (ca 20 veckor) och fullgörs normalt under terminstid.

Examination

För att bli godkänd på kursen fordras att praktikanten tillfredsställande utfört tilldelade arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Efter avslutad praktik visar studenterna resultatet av sitt lärande genom dels en skriftlig utvärdering, dels en muntlig presentation vid ett seminarium. Examinator är praktiksamordnaren.
Praktiken bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.