Kursplan för Sydsamiska A1

South Saami A1

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SM010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-09-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.
 

Mål

Utbildningen ger grundläggande teoretiska kunskaper i sydsamiska och viss färdighet i att tala och skriva sydsamiska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 •  kunna skriva enklare texter på godtagbar sydsamiska och ha en viss muntlig språkfärdighet med gott uttal och god intonation
 • ha goda kunskaper om sydsamiskans uppbyggnad
 • behärska grundläggande grammatisk terminologi.

 

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Sydsamiska I, 7,5 hp

Delkursen innehåller en översikt över sydsamiskans grundläggande grammatiska terminologi (1 hp), grammatiska struktur, enklare tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett visst basordförråd (6,5 hp).

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande skriftlig tentamen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
 

 • behärska grammatiska grundbegrepp och central grammatisk terminologi
 • vara förtrogen med sydsamiskans uttal samt fonologiska och ortografiska system
 • ha god kännedom om alla stamtypers absoluta deklination och konjugation av alla former baserade på presenssystemet.

Delkurs 2. Sydsamiska II, 7,5 hp

Delkursen innehåller en fortsatt översikt över sydsamiskans grammatiska struktur, tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett utökat basordförråd.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande skriftlig tentamen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
 
 • vara förtrogen med den del av verbsystemet som bygger på preteritumsystemet samt gerundium
 • ha god kännedom om nominas possessiva deklination
 • känna till adjektivens formlära och syntax
 • behärska räkneordens och pronominas morfologi och syntax.

 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
 

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållandet av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurs 2.
 

Övriga föreskrifter

Kursen är en breddningskurs och kan inte utgöra huvud- eller biområde i en kandidatexamen.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2016

Delkurs 1. Sydsamiska I, 7,5 hp

Undervisningsmaterialet (grammatikkompendiet Sydsamisk grammatik I) kommer att finnas tillgängligt i Studentportalen.

Delkurs 1. Sydsamiska II, 7,5 hp

Undervisningsmaterialet (grammatikkompendiet Sydsamisk grammatik II) kommer att finnas tillgängligt i Studentportalen.