Kursplan för Ryska C112

Russian C112

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-10-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2016
 • Behörighet: Ryska A och minst 22,5 hp från Ryska B, vari ska ingå delkurserna Grammatik, Skriftlig språkfärdighet och Muntlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för det ryska språkets framväxt genom historien
• kunna läsa, förstå och analysera rysk skönlitteratur och sakprosa

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1: Ryska språkets framväxt 7,5 hp

Kursen skall ge en övergripande förståelse av det ryska språkets plats inom den indoeuropeiska språkfamiljen samt ge grundläggande kunskaper om de språkhistoriska skeenden som lett fram till dagens ryska.

 Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • ha insikter i språkinterna och -externa orsaker till språkliga förändringar
 • kunna redogöra för det ryska språkets plats inom de slaviska språken och inom de indoeuropeiska språken samt redogöra för de språkförändringar som har lett till framväxten av de enstaka slaviska språken i allmänhet och det moderna ryska språket i synnerhet
 • kunna redogöra för den språkliga situationen i det östslaviska området under medeltiden
 • kunna redogöra för några av de viktigaste rysk-kyrkslaviska och fornryska skriftliga minnesmärkena och deras ömsesidiga förhållande genom tiderna
 • kunna självständigt utföra en studie över ett välavgränsat ämne inom rysk språkhistoria samt presentera den muntligt och i skrift.
Kunskapskontroll sker genom ett mindre självständigt arbete över ett valfritt ämne med anknytning till den ryska språkhistorien (ca 2–5 sidor) och ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2: Text, 7,5 hp (obligatorisk - 3,5 hp och fritt vald - 4 hp)

Läsning av originaltexter på ryska med fördjupade utblickar mot rysk litteratur- och kulturhistoria. Översättning av textavsnitt från ryska till svenska och diskussioner av texterna på ryska. Kursen omfattar 450 normalsidor rysk text (större delen skönlitteratur men även ett antal sidor samhällsvetenskaplig text), varav 150 sidor läses inom undervisningen och 300 sidor fritt efter samråd med läraren. De senare skall vara ur minst tre olika källor och representera tre olika tidsepoker (t.ex. 1800-tal, början av 1900-taletet, slutet av 1900-/början 2000-talet), högst 100 sidor får vara facktext.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utökat sitt ryska ordförråd väsentligt jämfört med föregående nivå
• på ryska kunna analysera ryska texter innehållsmässigt och språkligt, även på ryska
• ha stor säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel
• utan svårighet kunna läsa olika typer av rysk text.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov. Fritt vald text tenteras muntligt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs).
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser motsvarande mer än hälften av kursens poäng.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2016

Delkurs 1: Ryska språkets framväxt

 • Nesset, Tore How Russian came to be the way it is : a student's guide to the history of the Russian language

  Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 2015

  Som hjälpmedel - ej obligatorisk!

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vlasto, Alexis Peter A linguistic history of Russia to the end of the eighteenth century

  Oxford: Clarendon, 1986

  Som hjälpmedel - ej obligatorisk!

  Se bibliotekets söktjänst

 • Saurio, Päivi; Nuorluoto, Jussi Kortfattad rysk språkhistoria

  Institutionen för moderna språk, 2016

Delkurs 2: Text