Kursplan för Finska A1

Finnish A1

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FA014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-09-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.
 

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper om och praktiska färdigheter i finska.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha grundläggande praktisk färdighet i finska
• vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi
• ha basala teoretiska kunskaper om finska språkets uppbyggnad
• behärska det finska basordförrådet.

 

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Finska I, 7,5 hp
Genomgång av finskans ljudsystem och grunderna av böjningsläran. Läsning av enkla texter och träning av finskans centrala strukturer. Uttals-, hörförståelse- och enkla konversationsövningar med betoning på förmågan att kommunicera i enkla vardagssituationer.
Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom två skriftliga prov: 1) allmän grammatisk terminologi (1 hp);
2) grammatik och språkfärdighet (6,5 hp).

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna grundläggande grammatisk terminologi
• med användande av relevant grammatisk terminologi kunna beskriva huvuddragen i finskans ortografi (skriftsystem) och fonologi (ljudsystem)
• ha kunskap om relationen mellan tal och skrift i finskan
• ha kunskap om finskans ljudsystem samt betonings- och intonationsmönster
• kunna beskriva de basala skillnaderna mellan finska och svenska vad gäller ortografi och fonologi
• kunna tillämpa finskans uttalsregler i tal
• förstå talad och skriven finska på vardagliga teman.

Delkurs 2. Finska II, 7,5 hp
Textanalys med grammatik. Genomgång av verbets tempus- och modussystem samt nominas pluralböjning. Det viktigaste av satsläran. Muntliga och skriftliga övningar.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• med användande av relevant grammatisk terminologi beskriva huvuddragen i finskans morfologi (formlära) och syntax (satslära)
• analysera satser i svenska och finska
• beskriva de basala skillnaderna mellan finska och svenska vad gäller morfologi och syntax
• översätta enkla texter från finska med hjälp av adekvata hjälpmedel
• ställa och besvara enkla frågor på finska.
 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
 

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållandet av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurs 2.
 

Övriga föreskrifter

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2016

Delkurs 1. Finska I

 • Höglander, Sari; Vehkanen, Marjut Finskan - lättare än du tror

  1. uppl.: Helsingfors: Edita, 2001

  OBS! Den nya upplagan från 2016 ska användas: ISBN 978-951-37-6690-0

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  4. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Fred Finsk grammatik

  9., utök. och rev. uppl.: Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lepäsmaa, Anna -Liisa; Silfverberg, Leena Suomen kielen alkeisoppikirja

  Helsinki: Finn Lectura, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Silfverberg, Leena Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten

  10., korjattu pain.: Helsinki: Finn Lectura, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Finska II

 • Höglander, Sari; Vehkanen, Marjut Finskan - lättare än du tror

  1. uppl.: Helsingfors: Edita, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Fred Finsk grammatik

  9., utök. och rev. uppl.: Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lepäsmaa, Anna -Liisa; Silfverberg, Leena Suomen kielen alkeisoppikirja

  Helsinki: Finn Lectura, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Silfverberg, Leena Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten

  10., korjattu pain.: Helsinki: Finn Lectura, 2007

  Se bibliotekets söktjänst