Kursplan för Ryska språkets framväxt

The Formation of Russian Language

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY042
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2016
 • Behörighet: Ryska A och minst 22,5 hp från Ryska B, vari ska ingå delkurserna Grammatik, Skriftlig språkfärdighet och Muntlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen skall ge en övergripande förståelse av det ryska språkets plats inom den indoeuropeiska språkfamiljen samt ge grundläggande kunskaper om de språkhistoriska skeenden som lett fram till dagens ryska.

 Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • ha insikter i språkinterna och -externa orsaker till språkliga förändringar
 • kunna redogöra för det ryska språkets plats inom de slaviska språken och inom de indoeuropeiska språken samt redogöra för de språkförändringar som har lett till framväxten av de enstaka slaviska språken i allmänhet och det moderna ryska språket i synnerhet
 • kunna redogöra för den språkliga situationen i det östslaviska området under medeltiden
 • kunna redogöra för några av de viktigaste rysk-kyrkslaviska och fornryska skriftliga minnesmärkena och deras ömsesidiga förhållande genom tiderna
 • kunna självständigt utföra en studie över ett välavgränsat ämne inom rysk språkhistoria samt presentera den muntligt och i skrift.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett mindre självständigt arbete över ett valfritt ämne med anknytning till den ryska språkhistorien (ca 2–5 sidor) och ett skriftligt slutprov.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2017

 • Nesset, Tore How Russian came to be the way it is : a student's guide to the history of the Russian language

  Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 2015

  Som hjälpmedel - ej obligatorisk!

  Se bibliotekets söktjänst

 • Saurio, Päivi; Nuorluoto, Juhani Kortfattad rysk språkhistoria

  Uppsala: Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vlasto, Alexis Peter A linguistic history of Russia to the end of the eighteenth century

  Oxford: Clarendon, 1986

  Som hjälpmedel - ej obligatorisk!

  Se bibliotekets söktjänst