Kursplan för Spanska B

Spanish B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-08-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 39, 2015
 • Behörighet: Minst 21 hp från Spanska A
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng, som specialisering. Inom ekonomprogrammet, internationella inriktningar med språk, 270 högskolepoäng, kan två valfria delkurser läsas som Spanska B 20, 15 hp.
Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2005-01-19, 2005-06-15 och 2006-11-16 samt senast reviderad 2008-03-03.

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa litteraturstudiet. Målet är vidare att ge kunskaper inom de språk- och kulturvetenskapliga områdena.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet
• ha fördjupade kunskaper i de spanskspråkiga ländernas historia
och samhällsförhållanden
• ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i spansk språkvetenskap
för att kunna analysera språkligt material
• ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i spansk
litteraturvetenskap för att kunna analysera texter

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Översättning från svenska till spanska. Systematiska övningar i spansk grammatik. Undervisningen anpassas till vad som rimligen kan inhämtas av vokabulär, grammatik och stilistik genom studium av texterna i delkurserna 1900-talslitteratur och Spansk och latinamerikansk kultur.
Skriftligt prov i översättning från svenska till spanska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• väl behärska mer komplexa strukturer i spanskan för att kunna översätta
svensk text till spanska
• kunna använda ett mer avancerat spanskt ordförråd
• vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och
spanskt språkbruk

Delkurs 2. Nutida litteratur (7,5 hp)
Introduktionsföreläsningar i Spaniens och Latinamerikas litteraturhistoria från 1900-talet. Genomgång av skönlitterära verk från 1900-talet till ett omfång av ca 1 200 sidor. 1900-talets spanska och latinamerikanska litteraturhistoria studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningarna och de lästa författarna. Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt. Förmågan till analys av litterär text tränas, liksom den muntliga framställningsförmågan.
Varje studerande fullgör inom ramen för kursen två självständiga uppgifter: en muntlig och en skriftlig. Den skriftliga redovisas i form av en mindre uppsats om ca 4 sidor, som genom ämnesval och krav på utformning ska förbereda den studerande för examensarbetet på C-nivån.
Skriftlig och muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i såväl muntlig som skriftlig form kunna analysera grundläggande
språkliga, litterära och innehållsmässiga aspekter av en text
• ha skrivit en mindre uppsats på spanska utformad så att den förbereder
studenten för examensarbetet på C-nivån
• kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt
sammanhang
• ha viss förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa
verken

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp)
Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över spanska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).
Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för huvuddragen i det spanska språkets historia
• ha viss kännedom om språkvetenskapens historia
• kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala
teorier
• kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att
analysera språkligt material

Delkurs 4. Spansk och latinamerikansk kultur (7,5 hp)
Föreläsningar över de kultur- och litteraturhistoriska epokerna och förgrundsgestalterna i Spanien och Latinamerika från 1500 och framåt. Kontinuerlig textgenomgång.
Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för och ge en historisk bakgrund till kulturella och
litterära strömningar samt sociala förhållanden i dagens Spanien och
Latinamerika

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Spanska C krävs genomgången baskurs Spanska A och minst 22,5 högskolepoäng på fortsättningskurs Spanska B.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Spanska B 20.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor. Övningar med facit.

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spanska B. Skriftlig språkfärdighet. Övningstexter.

  Institutionen för moderna språk,

  Kompendium.

  Obligatorisk

Delkurs 2. Nutida litteratur

Allt material tillhandahålls via Studentportalen.

Delkurs 3. Språkvetenskap 1

 • Pharies, David A. Breve historia de la lengua española

  Segunda edición revisada.: Chicago: The University of Chicago Press, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fält, Gunnar Kompendium i språkhistoria

  Institutionen för moderna språk,

  (Finns i Studentportalen.)

  Obligatorisk

 • Escandell Vidal, M. Victoria Introducción a la pragmática

  1a ed. en esta presentación.: Barcelona: Ariel, 2013.

  (Utdrag. Studentportalen)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garachana Camarero, Mar Los procesos de gramaticalización

  Moenia, 5, 155-172., 1999

  (Studentportalen)

  Obligatorisk

 • Tusón Valls, Amparo El análisis de la conversación: entre la estructura y el sentido

  Estudios de Sociolingüística, 3(1), 133-153. Avsnitt 1-3., 2002

  (Studentportalen)

  Obligatorisk

Delkurs 4. Spansk och latinamerikansk kultur

 • Mignolo, Walter D. La idea de América Latina : la herida colonial y la opción decolonial

  1. ed.: Barcelona (España): Gedisa Editorial, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Halperin Donghi, Tulio Historia contemporánea de América Latina

  13. ed. rev. y ampliada: Madrid: Alianza, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Todorov, Tzvetan La conquista de América : el problema del otro

  14. ed.: México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

ORDBÖCKER:

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Finns även som app för Apple, Android och Windows Phone

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

 • Collins Spanish-English, English-Spanish dictionary = Collins diccionario español-inglés, inglés-español..

  4th ed.: Glasgow: HarperResource, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan