Kursplan för Spanska C

Spanish C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-08-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 39, 2015
 • Behörighet: Spanska A och minst 22,5 hp från Spanska B
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet,210/240/270/300/330 högskolepoäng, som specialisering. Den ingår även i gymnasielärarprogrammet, 300 högskolepoäng. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-06-12, 2005-06-23 och 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i tal och skrift kunna uttrycka sig varierat och anpassat till situation
och mottagare
• ytterligare ha utvecklat sin förmåga att analysera språkligt material
• ha fördjupade teoretiska insikter i spansk litteraturvetenskap och
ytterligare ha utvecklat sin förmåga att analysera texter
• i ett examensarbete ha visat att han/hon behärskar ett vetenskapligt
arbetssätt (problemformulering, litteratursökning, materialinsamling,
analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning
av källor)

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Övningar i översättning från svenska till spanska.
Skriftligt prov i översättning från svenska till spanska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• väl behärska mer komplexa strukturer i spanskan för att kunna översätta
svensk text till idiomatisk spanska
• kunna använda ett varierat och nyanserat spanskt ordförråd
• vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och
spanskt språkbruk
• vara mycket väl förtrogen med relevanta grammatikor och ordböcker

Delkurs 2. Litteraturkunskap I (7,5 hp)
Orientering om litteraturvetenskaplig metodik och terminologi på grundval av ca 1 200 sidor skönlitteratur.
Aktivt deltagande i undervisningen samt skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna göra en språklig och litterär analys av de studerade verken
• kunna sätta in de lästa verken i deras historiska och kulturella
sammanhang och identifiera utmärkande stilistiska, strukturella och
idémässiga särdrag
• ha tillägnat sig och kunna diskutera skönlitterära verk från olika
perioder

Delkurs 3. Examensarbete (15 hp)
Ett examensarbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas normalt i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad spanska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.
Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.
Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk eller
litteratur eller kultur och samhälle
• kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
• kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
• kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till
primär- och sekundärlitteratur
• kunna på vårdad spanska skriftligt presentera den genomförda
undersökningen
• kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Spanska D 1 krävs kandidatexamen vari ska ingå Spanska C.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2017

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

 • Akademisk spanska: övningar.

  Institutionen för moderna språk,

  Tillhandahålls i Studentportalen.

  Obligatorisk

 • Montolío Durán, Estrella Manual de escritura académica y profesional. : Vol. 1 Estrategias gramaticales

  Barcelona: Ariel, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Spanska C. Skriftlig språkfärdighet. Översättningsövningar. Kompendium.

  Institutionen för moderna språk,

 • Montolío Durán, Estrella Manual de escritura académica y profesional. : Vol. 2 Estrategias discursivas

  Barcelona: Ariel, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Litteraturkunskap 1

 • Cervantes Saavedra, Miguel de Pérez López, José Luis Don Quijote de la Mancha

  Edición especial: Castilla-La Mancha: Empresa Pública Don Quijote, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Castro, Pilar; Ayala, Francisco 1906- Doce cuentos españoles del siglo XX

  Madrid Anaya: 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pérez Galdós, Benito Marianela.

  1. ed., 10. reimpr.: Madrid: Alianza editorial, 1983, tr. 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Alvar, Carlos; Mainer, José-Carlos; Navarro Durán, Rosa Breve historia de la literatura española.

  Madrid: Alianza Editorial, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 3. Examensarbete

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker:

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Finns även som app för Apple, Android och Windows Phone

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan