Kursplan för Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur

Spanish Contemporary Literature

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP022
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Reviderad: 2015-08-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 39, 2015
 • Behörighet: Minst 21 hp från Spanska A
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• i såväl muntlig som skriftlig form kunna analysera grundläggande språkliga, litterära och
innehållsmässiga aspekter av en text
• ha skrivit en mindre uppsats på spanska utformad så att den förbereder studenten för
examensarbetet på C-nivån
• kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt sammanhang
• ha viss förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa verken

Innehåll

Introduktionsföreläsningar i Spaniens och Latinamerikas nutida litteratur. Genomgång av
skönlitterära verk från 1900 och 2000-talet. 1900 och 2000-talets spanska och latinamerikanska
litteraturhistoria studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningarna och de lästa författarna.
Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt. Förmågan till analys av litterär text
tränas, liksom den muntliga framställningsförmågan.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och kontinuerlig textgenomgång.

Examination

Skriftlig och muntlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska B, B3 eller B20.
Kursen får tillgodoräknas som motsvarande delkurs på Spanska B, B3 och B20.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Allt material tillhandahålls via Studentportalen.

Versioner av litteraturlistan