Institutionen för moderna språk

Kursplan för Spanska B, språkvetenskap I

Spanish Linguistics I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP023
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Spanska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Reviderad: 2015-08-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 39, 2015
 • Behörighet: Minst 21 hp från Spanska A
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för huvuddragen i det spanska språkets historia
• kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier
• kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera språkligt material

Innehåll

Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över spanska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar.

Examination

Skriftlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska B, B3 eller B20. Kursen får tillgodoräknas som motsvarande delkurs på Spanska B, B3 och B20.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 39, 2015