Kursplan för Spanska C, litteraturvetenskap I

Spanish Literary Theory I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP024
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Reviderad: 2015-08-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 39, 2015
 • Behörighet: Spanska A och minst 22,5 hp från Spanska B
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna göra en språklig och litterär analys av de studerade verken
• kunna sätta in de lästa verken i deras historiska och kulturella sammanhang och identifiera
utmärkande stilistiska, strukturella och idémässiga särdrag
• ha tillägnat sig och kunna diskutera skönlitterära verk från olika perioder

Innehåll

Orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och
litteraturvetenskaplig text. Förmågan till analys av skönlitterära verk och redovisning på spanska av
den litteraturhistoriska bakgrunden för verken tränas.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, grupparbete och muntliga redovisningar.

Examination

Betyget baseras på såväl aktivt deltagande i undervisningen som skriftlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska C eller C3.
Kursen får tillgodoräknas som motsvarande delkurs på Spanska C eller C3
För tillträde till fortsättningskurs Spanska D 1 krävs kandidatexamen vari ska ingå Spanska C.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Allt material tillhandahålls via Studentportalen.

Ordböcker:

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Finns även som app för Apple, Android och Windows Phone

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan