Kursplan för Spanska C, självständigt arbete

Spanish C, Degree Project

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP025
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Reviderad: 2015-08-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 39, 2015
 • Behörighet: Spanska A och minst 22,5 hp från Spanska B
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk eller litteratur eller kultur och samhälle
• kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
• kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
• kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
• kunna på vårdad spanska skriftligt presentera den genomförda undersökningen
• kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Innehåll

Ett självständigt arbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas i form av en
uppsats om ca. 20 sidor på vårdad spanska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett
vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och
disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild
ordning. Ämnesval görs i samråd med handledare.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande
försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera
på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet.
Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska C eller C3.
Kursen kan tillgodoräknas som motsvarande delkurs på Spanska C eller C3.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 39, 2015

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.