Kursplan för Sydsamiska A2

South Saami A2

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SM011
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-09-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-02-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2017
 • Behörighet: Sydsamiska A1, 15 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.
 

Mål

Utbildningen syftar till att öva praktiska färdigheter i att tala, skriva och läsa sydsamiska samt att ge grundläggande kunskaper om samisk kultur, samisk historia och samiska samhällsförhållanden.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha förmåga att översätta en sammanhängande lättare text från svenska till sydsamiska med hjälp av adekvata hjälpmedel
 • förfoga över ett sydsamiskt basordförråd omfattande minst 500 ord
 • ha goda kunskaper om samisk kultur, samisk historia och samiska samhällsförhållanden.

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Textläsning, 7,5 hp

Delkursen innehåller 50 sidor sydsamisk text med ett grundordförråd på 500 ord. Under kursen studeras skriftbildens relation till det fonologiska systemet och vissa grundläggande syntaktiska strukturer.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande muntlig tentamen. Ordkunskapen kontrolleras genom ett skriftligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
 

 • kunna läsa, förstå och skriva enklare sydsamiska texter med anlitande av adekvata hjälpmedel
 • kunna analysera enklare sydsamisk text ur grammatisk synvinkel med hjälp av relevant terminologi.

Delkurs 2. Samisk kultur och samiskt samhälle, 7,5 hp

Delkursen behandlar huvuddragen i samernas historia och kulturhistoria samt deras nuvarande samhällsförhållanden och ger en kort introduktion i samisk litteraturhistoria. Stor vikt läggs vid särdragen i samisk kultur. Delkursen ger också kännedom om de uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
 
 • ha goda kunskaper om samisk historia, samisk kultur och samiska samhällsförhållanden
 • ha grundläggande kunskaper i samisk litteraturhistoria
 • kunna sätta in samerna i deras uraliska sammanhang genom att veta vilka de uraliska folken och språken är, veta var dessa språk talas samt ha någon kännedom om de uraliska folkens aktuella förhållanden.


 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
 

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållandet av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurs 1.
 

Övriga föreskrifter

Kursen är en breddningskurs och kan inte utgöra huvud- eller biområde i en kandidatexamen.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2017

Delkurs 1. Textläsning 7,5 hp

Undervisningsmaterialet (kompendiet Sydsamiska texter) kommer att finnas tillgängligt i Studentportalen.

Delkurs 2. Samisk kultur och samiskt samhälle, 7,5 hp

 • Lundmark, Lennart Stulet land : svensk makt på samisk mark

  [Ny utg.]: Stockholm: Ordfront, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrigt undervisningsmaterial till delkursen Samisk kultur och samiskt samhälle görs tillgängligt i Studentportalen i samband med kursstart.