Institutionen för moderna språk

Kursplan för Ungerska C

Hungarian C

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5UN005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-02-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2016
 • Behörighet: Ungerska A och minst 22,5 hp från Ungerska B, vari ska ingå delkurserna Grammatik och Språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs inrättad av högskolestyrelsen 1978-06-22. Kursplanen är fastställd av nämnden för språkutbildning 1978-06-09 och senast ändrad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Mål

Utbildningen syftar till att ge god färdighet i och fördjupade teoretiska insikter i det ungerska språket samt vidgade kunskaper om den ungerska litteraturen och kulturen eller grundläggande färdigheter i ett annat uraliskt språk.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna bilda nya ord med hjälp av avledningssuffix
• kunna förstå sammanhängande tal i normal hastighet
• kunna initiera, genomföra och avsluta samtal på ungerska
• ha fördjupade kunskaper i ungersk skönlitteratur
• ha fördjupade praktiska kunskaper i skönlitterär översättning

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1. Grammatik, 7,5 hp

Delkursen innehåller en grundlig genomgång av satsläran med tonvikt på sammansatta satser. Fördjupade kunskaper i ordbildningsläran. Kursen innehåller också fria konversationsövningar. De studerande skriver kortare uppsatser, föredrag och referat.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna bilda nya ord med hjälp av avledningssuffix
• kunna bilda sammansatta satser på ungerska
• kunna analysera sammansatta satser

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett avslutande skriftlig prov.

Delkurs 2. Språkfärdighet 7,5 hp

Delkursen innehåller fria konversationsövningar. De studerande skriver kortare uppsatser, föredrag och referat.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna hålla presentationer över något vardagligt tema
• kunna förstå sammanhängande tal i normal hastighet
• kunna initiera, genomföra och avsluta samtal på ungerska

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett avslutande skriftlig prov.

Delkurs 3. Ungersk skönlitteratur 2, 7,5 hp

Delkursen innehåller fördjupningstudier i valda verk av ungerska författare från 1800- och 1900-talen. Texterna analyseras såväl muntligen som skriftligen. Under kursen läses 1000 s. ungersk skönlitteratur i original.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha fördjupade kunskaper i 1800- och 1900-talets ungerska skönlitteratur
• kunna läsa och förstå omfattande skönlitterära verk på ungerska

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett skriftligt analysarbete.

Delkurs 4. Översättning, 7,5 hp

Delkursen innehåller övningar i översättning till och från ungerska av sammanlagt 50 sidor text. I kursen ingår både muntliga och skriftliga moment.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha kännedom om allmänna översättningsteoretiska frågor
• ha insikt om de vanligaste praktiska tillvägagångssätten vid översättning från svenska till ungerska och vice versa.
• kunna översätta kortare skönlitterära texter till och från ungerska
• kunna analysera sin översättningsprocess

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta erhållits på delkurser om minst 22,5 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.