Kursplan för Finska C1

Finnish C1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FA020
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finska G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-02-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2016
 • Behörighet: Finska A och minst 22,5 hp från Finska B vari ska ingå delkurserna 1 (Grammatik) och 3 (Färdighetsträning med textanalys eller Skriftlig färdighetsträning).
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs inrättad av högskolestyrelsen 1977-06-20. Kursplanen är fastställd av nämnden för språkutbildning 1982-04-23 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-05-18 och senast reviderad 2008-06-12.

Mål

Utbildningen syftar till att ge god färdighet och fördjupade teoretiska insikter i det finska språket. Kursen syftar också till att ge fördjupade kunskaper inom ytterligare ett område inom finsk språk- eller litteraturvetenskap eller grundläggande kunskaper i ett annat uraliskt språk.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha god färdighet att i tal och skrift kunna uttrycka sig på idiomatisk finska
• kunna använda sig av ett centralt finskt ordförråd i såväl tal som skrift
• ha kännedom om språkvetenskapliga teorier och metoder
• under handledning kunna behandla ett begränsat ämne inom finsk språk- eller litteraturvetenskap i form av en uppsats.
• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med grundläggande anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt

Innehåll

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1. Språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller träning i att utifrån grammatik använda finska korrekt i olika sammanhang. Mer avancerade översättningar till och från finska, uppsatser, referat, föredrag och konversationsövningar.
Kunskapskontroll sker genom fullgjorda uppgifter samt muntligt och skriftligt prov.

Efter avslutad kurs skall studenten:

• ha god kännedom om det skrivna språkets konventioner
• kunna strukturera texter på finska
• kunna översätta svårare texter till grammatiskt korrekt och idiomatisk finska
• kunna utforma referat, artikel, recension, subjektiv analys och fiktiv text
• ha utvecklat förmågan till processkrivande
• ha befäst och aktiverat förmågan att argumentera, informera, debattera och hålla föredrag på korrekt finska

Delkurs 2. Finsk språkvetenskap, 7,5 hp
Delkursen innehåller en genomgång av språkvetenskapliga grundbegrepp inom modern finsk fonetik, morfologi, syntax och semantik. Språkvetenskapens utveckling och centrala forskningsområden med exempel på aktuella forskningsfrågor.
Kunskapskontroll sker genom fullgjorda uppgifter och ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutad kurs skall studenten:

• ha kunskap om nyare språkvetenskapliga, främst syntaktiska, teorier i finska
• ha en översiktlig kännedom om aktuell finsk språkvetenskaplig forskning
• kunna använda centrala språkvetenskapliga begrepp
• kunna analysera och förklara grammatiska strukturer utifrån olika språkvetenskapliga perspektiv

Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp
Delkursen innehåller en självständigt utförd uppgift över ämne inom finsk språk- eller litteraturvetenskap som redovisas i form av en uppsats om ca 20 sidor.
Kunskapskontroll sker genom fullgjord uppgift samt försvar av den egna uppsatsen och opposition på annans uppsats. Om uppsatsen skrivs på svenska, ska en sammanfattning på finska till ett omfång av ca en sida ingå. Uppgiften som opponent kan bytas mot annan självständig uppgift, som väljes i samråd med examinator.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

• dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån data och/eller andras ståndpunkter på i stort sett korrekt sätt
• med stöd av handledare planera denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter
• bedöma en sådan uppgift ur genusperspektiv
• skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats
• följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser
• bedöma en uppsats inom finsk språk- eller litteraturvetenskap på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation


 

Undervisning

Se under Innehåll

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser om minst 22,5 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Delkurser i annat uraliskt språk får ej medtas i examen om motsvarande kurs lästs inom annan kurs.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med kursen Finska för Finsktalande C.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2016

Delkurs 1. Språkfärdighet

 • Bessonoff, Salli-Marja; Hämäläinen, Eila Kielitaitoa kirjoittamalla : kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville

  Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Itkonen, Terho; Maamies, Sari Uusi kieliopas

  Helsinki: Tammi, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • White, Leila Suomen kielioppia ulkomaalaisille

  4. uud. p.: Helsinki: Finn Lectura, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen

Delkurs 2. Finsk språkvetenskap

 • Hakulinen, Auli Iso suomen kielioppi

  Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004

  Nätversion: Ison suomen kieliopin verkkoversio (VISK), 2005 http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sulkala, Helena; Karjalainen, Merja Descriptive Finnish Grammar

  London: Routledge: 1992

  (läses enligt anvisningar)

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur:

 • Almqvist, Ingrid Att språka om språk. Kompendium i syntax

  Finska institutionen, Stockholm: 1994

  finns att köpa på institutionen

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hakulinen, Auli; Karlsson, Fred Nykysuomen lauseoppia

  2. pain.: Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

Övrig litteratur i samråd med läraren

Delkurs 3. Examensarbete

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk