Institutionen för moderna språk

Kursplan för Finlandskunskap

Finnish Studies

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5FA024
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Finska G1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
  • Inrättad: 2016-02-10
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 02, 2017
  • Behörighet: Grundläggande behörighet
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen ingår även som delkurs i baskurs Finska A.

Mål

Kursens syfte är att ge översiktliga kunskaper i Finlands kultur och samhällsliv samt om de uraliska folkens förhållanden.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för huvuddragen i Finlands historia
• ha kännedom om finska samhälls- och språkförhållanden
• ha kunskap om finsk kultur
• ha kännedom om huvuddragen i finsk litteratur
• ha översiktlig kännedom om de uraliska folken och språken

Innehåll

Kursen innehåller huvuddragen av Finlands historia, geografi, samhällsförhållanden och kultur- och litteraturhistoria. De uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden. I anslutning till den litteraturhistoriska översikten läses 1000 s. finsk skönlitteratur i översättning eller original.

Undervisning

Se under rubriken Innehåll.

Examination

Examination sker genom muntligt eller skriftligt prov. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Finska A.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.