Kursplan för Ungernkunskap

Hungarian Studies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5UN007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.
Kursen kan ingå även som delkurs i Ungerska A.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för huvuddragen i Ungerns historia
• ha kännedom om ungerska samhälls- och språkförhållanden
• ha kunskap om ungersk kultur
• ha kännedom om huvuddragen i ungersk litteratur
• ha översiktlig kännedom om de uraliska folken och språken

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av Ungerns geografi och historia samt en översiktlig genomgång av den ungerska kultur- och litteraturhistorien. Vidare bibringas studenterna allmän kännedom om de uraliska folken och språken, deras benämningar, utbredning och aktuella förhållanden.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment.
Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.
Det är av vikt för den studerande att regelbundet bevista undervisningen. Denna kan emellertid inte täcka hela det kunskapsstoff som måste inhämtas, varför självstudier är nödvändiga. Det förutsätts att den studerande arbetar på egen hand under den tid som inte upptas av undervisning. 
 

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett delprov i kunskaper om Ungern (1 hp), obligatoriska inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar på lektionerna (6,5 hp).

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
På delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.


 

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskursen Ungerska A.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2017

 • Collinder, Björn Introduktion till de uraliska språken : finskan och dess frändespråk

  Stockholm: Natur och kultur, 1962

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gustafsson, Daniel Pech, Christina Sverige och Ungern = b Svédország és Magyarország

  Stockholm: Svenska institutet, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Molnár, Miklós A concise history of Hungary

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst