Kursplan för Samisk kultur och samiskt samhälle II

Saami Culture and Society II

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5SM013
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2016-08-31
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 03, 2017
  • Behörighet: Samisk kultur och samiskt samhälle, 7,5 hp
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen ingår även som delkurs i Nordsamiska B.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha fördjupade kunskaper om samiska samhällsförhållanden idag
• ha grundläggande kunskaper om samtida samisk kultur
• kunna sätta in samernas situation i ett minoritets- och urfolksperspektiv

 

Innehåll

Kursen ger en fördjupning i det samiska samhällets nuvarande förhållanden och grundläggande kunskap om nuvarande samisk kultur. Kursen ger också kännedom om samernas situation i ett minoritets- och urfolksperspektiv.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning.
Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
 
Som fristående kurs ingår ett skriftligt arbete omfattande 2,5 hp.
 
Som delkurs i Nordsamiska B ingår 2,5 samisk dialektologi.  
 
 

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Nordsamiska B.
Samiska tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

 
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2018

Litteraturen kommer att finnas tillgänglig via Studentportalen vid kursstart.

Versioner av litteraturlistan