Kursplan för Nordsamiska B

North Saami B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SM007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-08-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2017
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Nordsamiska A
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen ger fördjupade teoretiska kunskaper i nordsamiska och ökad färdighet i att tala och skriva nordsamiska samt fördjupade kunskaper om samisk kultur, samisk historia och samiska samhällsförhållanden.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha befäst och fördjupat kunskaperna i nordsamisk grammatik, särskilt syntax
• ha utökat sitt aktiva och passiva ordförråd
• kunna läsa och förstå något mer avancerade nordsamiska texter
• kunna använda relevanta lexika och språkliga hjälpmedel
• kunna översätta något mer avancerade texter från svenska till nordsamiska
• kunna föra en enkel konversation på nordsamiska
• ha fått större förtrogenhet med vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt arbetssätt
• ha ökat sin förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Nordsamiska III, 7,5 hp

Delkursen innehåller läsning av 30 sidor nordsamisk text samt en grundlig genomgång av nordsamisk syntax med skriftliga tillämpningsövningar.

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning och ett avslutande skriftlig tentamen.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha god kunskap om nordsamisk syntax och aktivt kunna tillämpa kunskaperna i tal och skrift

Delkurs 2. Nordsamiska IV, 7,5 hp

Delkursen innehåller läsning av 40 sidor nordsamisk text, bl.a. sakprosa, och en grundlig genomgång av den nordsamiska ordbildningsläran.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande muntlig eller skriftlig tentamen.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha god kunskap om nordsamiskans ordbildningsmöjligheter

Delkurs 3. Färdighetsträning med textanalys, 7,5 hp

Delkursen innehåller läsning och analys av 40 sidor nordsamisk text, skriftliga översättningsövningar och övningar i konversation.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt eller skriftlig prov.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna läsa nordsamiska texter med hjälp av adekvata hjälpmedel
• kunna analysera texterna grammatiskt med relevant terminologi
• ha ökat sin förmåga att uttrycka sig muntligen på nordsamiska


Delkurs 4. Samisk kultur och samiskt samhälle II, 7,5 hp
Kursen ger en fördjupning i det samiska samhällets nuvarande förhållanden och grundläggande kunskap om nuvarande samisk kultur. Kursen ger också kännedom om samernas situation i ett minoritets- och urfolksperspektiv.
Kursen innehåller även en introduktion till den samiska dialektindelningen och dialekternas viktigaste särdrag.

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning resp. ett avslutande muntligt eller skriftlig prov.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha fördjupade kunskaper om samiska samhällsförhållanden idag
• ha grundläggande kunskaper om samtida samisk kultur
• kunna sätta in samernas situation i ett minoritets- och urfolksperspektiv
• ha kunskap om samisk dialektindelning och de samiska dialekternas viktigaste särdrag
 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållandet av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerade ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Samiska tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2017

Delkurs 1. Nordsamiska III, 7,5 hp

 • Nickel, Klaus Peter; Sammallahti, Pekka Nordsamisk grammatikk

  2. hápmi/utgave: Karasjok: Davvi girji, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Texter för Nordsamiska III

  Institutionen för moderna språk,

  Textkompendiet görs tillgängligt i Studentportalen i samband med kursstart.

  Obligatorisk

Delkurs 2. Nordsamiska IV, 7,5 hp

 • Nickel, Klaus Peter; Sammallahti, Pekka Nordsamisk grammatikk

  2. hápmi/utgave: Karasjok: Davvi girji, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Texter för Nordsamiska IV

  Institutionen för moderna språk,

  Textkompendiet görs tillgängligt i Studentportalen i samband med kursstart.

  Obligatorisk

Delkurs 3. Färdighetsträning med textanalys, 7,5 hp

 • Nickel, Klaus Peter; Sammallahti, Pekka Nordsamisk grammatikk

  2. hápmi/utgave: Karasjok: Davvi girji, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Texter för Färdighetsträning med textanalys

  Institutionen för moderna språk,

  Textkompendiet görs tillgängligt i Studentportalen i samband med kursstart.

  Obligatorisk

Delkurs 4. Samisk kultur och samiskt samhälle II, 7,5 hp