Kursplan för Nordsamiska A1

North Saami A1

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SM014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-08-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.
 

Mål

Utbildningen ger grundläggande teoretiska kunskaper i nordsamiska och viss färdighet i att tala och skriva nordsamiska
Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna skriva enklare texter på godtagbar nordsamiska och ha en viss muntlig språkfärdighet med gott uttal och god intonation
• ha förmåga att översätta en sammanhängande lättare text från svenska till nordsamiska med hjälp av adekvata hjälpmedel
• ha goda kunskaper om nordsamiskans uppbyggnad
• behärska grundläggande grammatisk terminologi
 

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nordsamiska I, 7,5 hp

Delkursen innehåller en översikt över nordsamiskans grammatiska struktur, grundläggande grammatiska terminologi, enklare tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett visst basordförråd.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande skriftlig tentamen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• behärska grammatiska grundbegrepp och central grammatisk terminologi
• vara förtrogen med nordsamiskans uttal samt fonologiska och ortografiska system
• ha god kännedom om alla stamtypers absoluta deklination och konjugation av alla former baserade på presenssystemet samt vissa verbalnomina

Delkurs 2. Nordsamiska II, 7,5 hp

Delkursen innehåller en fortsatt översikt över nordsamiskans grammatiska struktur, tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett utökat basordförråd.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande skriftlig tentamen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• vara förtrogen med den del av verbsystemet som bygger på preteritumsystemet samt imperativ, gerundier och verbgenitiv
• ha god kännedom om nominas possessiva deklination
• känna till adjektivens formlära och syntax
• behärska pronomina och räkneord samt räkneordens syntax
 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
 

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållandet av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurs 2.
 

Övriga föreskrifter

Nordsamiska är ett biområde och kan inte utgöra ett huvudområde  i en kandidatexamen.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2018

Delkurs 1. Nordsamiska 1

 • Hedlund, Cecilia; Larsson, Lars-Gunnar; Utsi, John Erling Ii dušše duoddaris! : lärobok i nordsamiska

  Andra upplagan: Uppsala: Uppsala universitet, 2015

  Boken säljs av Institutionen för moderna språk

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Willborg Stoor, Lotta; Söderbaum, Ville 100 nordsamiska verb : en nordsamisk verbhandbok för alla

  Stockholm: Stoor Sthlm, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Nordsamiska 2

 • Hedlund, Cecilia; Larsson, Lars-Gunnar; Utsi, John Erling Ii dušše duoddaris! : lärobok i nordsamiska

  Andra upplagan: Uppsala: Uppsala universitet, 2015

  Boken säljs av Institutionen för moderna språk

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Willborg Stoor, Lotta; Söderbaum, Ville 100 nordsamiska verb : en nordsamisk verbhandbok för alla

  Stockholm: Stoor Sthlm, 2008

  Se bibliotekets söktjänst