Kursplan för Ungerska A1

Hungarian A1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 15 högskolepoäng
  • Kurskod: 5UN008
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2016-08-31
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 35, 2017
  • Behörighet: Grundläggande behörighet
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.
 

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper om språket, lägga en säker grund för den praktiska användningen av språket.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha grundläggande praktisk färdighet i ungerska
• vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi
• ha basala teoretiska kunskaper om ungerska språkets uppbyggnad
• behärska det ungerska basordförrådet


 

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Ungersk grammatik, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av allmän lingvistisk terminologi, ungerskans fonetik, ortografi och böjningslära. Den studerande får elementära kunskaper i ordbildningslära och satslära.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• grundläggande grammatisk terminologi
• med användande av grundläggande grammatisk terminologi beskriva huvuddragen i ungerskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur), morfologi (formlära) och syntax (satslära)
• göra skillnad mellan nominalsuffix och verbsuffix och använda dem
• analysera enkla satser i ungerska
• beskriva de basala skillnaderna mellan ungerska och svenska vad gäller fonologi, morfologi och syntax

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett skriftligt prov i ungerskans ortografi och fonologi (1 hp) och ett avslutande skriftligt prov (6,5 hp).

Delkurs 2. Språkfärdighet, 7,5 hp

Delkursen innehåller enklare talövningar. Aktiv tillämpning av de i grammatikkursen inhämtade kunskaperna i tal och skrift.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• skriva enkla texter på vardagliga teman på ungerska
• skriva ungersk skrivstil
• förstå enkla men sammanhängande tal i normal hastighet
• ställa och besvara enkla frågor på ungerska
• initiera, genomföra och avsluta enkla samtal på ungerska

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett muntligt prov i uttal (1 hp) och ett avslutande muntligt prov (6,5 hp).
 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
 

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållandet av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurs 2.
 

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med:
1. kurser på C- och D-nivå i andra finsk-ugriska språk om ungerska ingår som annat uraliskt språk i specialkursen Grunderna i ett annat uraliskt språk, 15 högskolepoäng, eller i motsvarande äldre specialkurser.
2. kursen Ungernkunskap, 7,5 högskolepoäng
3. kursen Ungerskans grunder, 7,5 högskolepoäng.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Det är av vikt för den studerande att regelbundet bevista undervisningen. Denna kan emellertid inte täcka hela det kunskapsstoff som måste inhämtas, varför självstudier är nödvändiga. Det förutsätts att den studerande arbetar på egen hand under den tid som inte upptas av undervisning. 

Ungerska är ett biområde och kan inte utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2017

Lärarna använder eget kursmaterial. Registrerade studenter kommer att ha tillgång till kursmaterialet via kursens lärplattform.