Kursplan för Ungerska A2

Hungarian A2

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 15 högskolepoäng
  • Kurskod: 5UN009
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2016-08-31
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 35, 2017
  • Behörighet: Ungerska A1, 15 hp
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.
 

Mål

Utbildningen syftar till att öva praktiska färdigheter i ungerska samt att ge översiktliga kunskaper om ungersk kultur och det ungerska samhället.
Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha ökad praktisk muntlig och skriftlig färdighet i ungerska
• behärska det ungerska basordförrådet
• kunna översätta och analysera enklare ungerska texter
• ha grundläggande kunskaper om landet, kulturen och litteraturen
• självständigt kunna söka information och använda relevanta hjälpmedel.
 

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Färdighetsträning med textanalys, 7,5 hp

Delkursen innehåller analys och översättning av ca 30 sidor text av olika karaktär. Under kursen byggs det ungerska ordförrådet systematiskt upp.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• förstå och analysera olika typer av enkla texter på ungerska med hjälp av adekvata hjälpmedel
• översätta enkla texter från ungerska till svenska med hjälp av adekvata hjälpmedel
• använda de inhämtade ordförrådet i enkla dialoger

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning eller genom ett avslutande muntligt prov.

Delkurs 2. Ungernkunskap, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av Ungerns geografi och historia samt en översiktlig genomgång av den ungerska kultur- och litteraturhistorien. Vidare bibringas studenterna allmän kännedom om de uraliska folken och språken, deras benämningar, utbredning och aktuella förhållanden

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• redogöra för huvuddragen i Ungerns historia
• ha kännedom om ungerska samhälls- och språkförhållanden
• ha kunskap om ungersk kultur
• ha kännedom om huvuddragen i ungersk litteratur
• ha översiktlig kännedom om de uraliska folken och språken

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett delprov i kunskaper om Ungern (1 hp), obligatoriska inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar på lektionerna (6,5 hp).

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
 

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållandet av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurs 1.
 

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med:
1. kurser på C- och D-nivå i andra finsk-ugriska språk om ungerska ingår som annat uraliskt språk i specialkursen Grunderna i ett annat uraliskt språk, 15 högskolepoäng, eller i motsvarande äldre specialkurser.
2. kursen Ungernkunskap, 7,5 högskolepoäng
3. kursen Ungerskans grunder, 15 högskolepoäng.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Det är av vikt för den studerande att regelbundet bevista undervisningen. Denna kan emellertid inte täcka hela det kunskapsstoff som måste inhämtas, varför självstudier är nödvändiga. Det förutsätts att den studerande arbetar på egen hand under den tid som inte upptas av undervisning. 

Ungerska är ett biområde och kan inte utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2017

Lärarna använder eget kursmaterial. Registrerade studenter kommer att ha tillgång till kursmaterialet via kursens lärplattform.