Kursplan för Katalanska A12

Catalan A12

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KL002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2019
 • Behörighet: Katalanska A11
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsen 1989-05-25 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-06-12 och senast reviderad 2007-01-18.

Mål

Kursens syfte är att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten i katalanska och fördjupa litteraturstudiet.
Efter avslutad kurs ska studenten:
* ha utökat sina kunskaper i katalanskans grammatik, ordförråd och fraseologi
* ha förvärvat god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på katalanska
* kunna läsa, förstå och analysera katalansk skönlitteratur och sakprosa

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:
Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Genomgång av katalansk grammatik och översättning från svenska till katalanska. Övningar i uppsatsskrivning.
Skriftligt prov i översättning samt obligatoriska inlämningsuppgifter.
Efter avslutad delkurs ska studenten:
* väl behärska de grundläggande strukturerna i katalanskan för att kunna översätta svensk text till katalanska
* kunna använda ett mer avancerat katalanskt ordförråd
* vara förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och katalanskt språkbruk

Delkurs 2. Katalansk skönlitteratur och sakprosa (7,5 hp)
Genomgång av ca 400 sidor modern skönlitteratur, ca 100 sidor sakprosa samt ett urval medeltida texter omfattande ca 30 sidor.
Skriftligt prov samt aktivt deltagande i undervisningen.
Efter avslutad delkurs ska studenten:
* behärska vokabulären och grammatiken i de studerade texterna.
* kunna redogöra för och diskutera innehållet i de lästa texterna samt ha viss kännedom om de olika författarna.
* kunna relatera de lästa texterna till varandra utifrån ett innehållsmässigt, språkligt och litteraturhistoriskt perspektiv

Examination

Examination sker skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs normalt att detta betyg erhållits på båda delkurserna.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.