Utbildningsplan för Ekonomie kandidatprogram

Bachelor Programme in Business and Economics

Senare revision av utbildningsplanen finns.

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Beslut och riktlinjer

Ekonomie kandidatprogrammet förbereder för ekonomiskt inriktade yrken inom privat och offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Programmet ger också studenter möjlighet att under det tredje året söka till 2-åriga masterutbildningar på avancerad nivå.

Mål

Efter avslutad utbildning förväntas studenten kunna

 • använda grundläggande kunskaper inom olika delar av ekonomiområdet
 • förstå och tillämpa fördjupade kunskaper inom vald huvudinriktning
 • förstå och tillämpa såväl kvalitativ som kvantitativ metod
 • vara orienterad om aktuella forskningsfrågor inom vald huvudinriktning
 • självständigt söka och kritiskt bedöma information för att kunna diskutera och analysera ekonomiska frågeställningar och situationer
 • ge förslag till lösningar av ekonomiska frågeställningar och situationer samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • kommunicera i skriftlig och muntlig form i frågor rörande ekonomi med såväl andra ekonomer som med personer utan specialkunskaper inom området
 • använda grundläggande informationstekniska program
 • arbeta självständigt såväl som samarbeta med andra i problemlösningssituationer
 • visa förmåga att inom ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa kunskap om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Programmets uppläggning

Programmet inleds med en företagsekonomisk introduktionstermin som ger en första inblick i redovisning, kalkylering, ekonomistyrning och finansiering samt organisation, ledning och marknadsföring i det internationella företaget. Den första terminen hjälper också studenten att placera det företagsekonomiska ämnet i ett historiskt och globalt sammanhang. Termin två läses 15 hp statistik med ekonomisk inriktning samt valfri kurs 15 hp. Termin tre ägnas åt nationalekonomi. De följande terminerna ger studenten möjlighet att profilera sig genom val av huvudområde och eventuellt biområde.

Bland huvudområden kan väljas mellan ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi och statistik. Valt huvudområde läses under termin fyra. Med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde läses under termin fem ett valfritt bioområde (30 hp). Med något av de andra ämnena som valt huvudområde läses detta under termin fem.

Obligatoriska kurser inom programmet är Företagsekonomi A (30 hp), Nationalekonomi A (30 hp) och Statistik för ekonomer (15 hp)

Undervisning

Under utbildningen skall studenten dels få en breddning inom hela ämnesområdet dels successivt tillägna sig fördjupade kunskaper inom valt huvudområde. Kunskaperna förvärvas genom egna studier, undervisning, gruppdiskussioner och självständiga arbeten.

Studenten skall också successivt tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt, exempelvis vad gäller förmåga att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda studier. Studentens förmåga att analysera och tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken skall kontinuerligt utvecklas. Ökad självständighet skall erhållas bland annat genom att studenten under utbildningens gång får ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. Träning i såväl samarbete som muntlig och skriftlig kommunikation och seminarie-/möteskultur skall successivt fördjupas och såväl nationella som internationella kontakter uppmuntras.

Studenten redovisar sina kunskaper och färdigheter genom varierande former av examination. I det avslutande examensarbetet visar studenten att han/hon uppnått målet att på ett mer självständigt sätt integrera kunskaper.

Examen

Programmet leder till ekonomie kandidatexamen om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Företagsekonomi 30 hp, Nationalekonomi 30 hp och Statistik 15 hp är obligatoriska. Huvudområde i examen kan vara ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi, eller statistik med ekonometrisk inriktning.

Övriga föreskrifter

Programmet ger grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

Utbildningsplan(er)