Publikationer

Det finns ett antal publikationsserier som handlar om institutionens språkområden. En del distribueras av universitetsbiblioteket och andra av institutionen, mycket finns tillgängligt på webben. Här är en förteckning över de olika serierna.

Serier som ingår i Acta Universitatis Upsaliensis

Fyra serier ingår i Acta Universitatis Upsaliensis, universitetsbibliotekets samordning av utgivning av vetenskapliga verk. Dessa distribueras av universitetsbiblioteket och kan köpas i deras online-shop. I serierna ingår vetenskapliga publikationer inklusive avhandlingar.

Det finns ytterligare publikationer i Diva, Digitala vetenskapliga arkivet. Du hittar länkar till samtliga publikationer på webbplatsen under forskning och respektive språkgrupp.

Serier som säljs av institutionen

Serierna nedan säljs av kursexpeditionen och kan även beställas via mejl. Kursexpeditionen säljer även en del kompendier och annat kursmaterial, som framgår av respektive kursplan, samt kopior av examensarbeten.

Finsk-ugriska läromedel

Institutionen ger ut en serie finsk-ugriska läromedel.

Opuscula Uralica

Opuscula Uralica är en serie inom de finsk-ugriska språken. I den publiceras både fristående arbeten av mindre omfång, bland annat magisteruppsatser, och volymer med tematiskt sammanhållna artiklar.

Opuscula Uralica

Slaviska handböcker och läromedel

Institutionen ger ut en serie slaviska handböcker och läromedel.

Slaviska specialordlistor

I slaviska specialordlistor behandlas skilda ämnen, bland annat har ordlistor med fåglar, svampar och medicinska termer getts ut.

Ursus

I skriftserien Ursus publiceras arbeten om uraliska språk och folk, företrädesvis på svenska.

Ursus

Tidskrifter knutna till institutionen

Moderna språk

Moderna språk är en webbaserad, referentgranskad tidskrift om språk, litteratur och kultur i de engelska, franska, italienska, portugisiska, spanska och tyska språkområdena. Tidskriften vänder sig i första hand till forskare och språklärare på universitet och skolor över hela världen. Moderna språk ges ut i samarbete mellan institutionen för moderna språk, Uppsala universitet och romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet.

Moderna språk

Slovo

Slovo är en webbaserad, referentgranskad, akademisk tidskrift om språk, litteratur och kultur i det slaviska språkområdet, som ges ut av institutionen för moderna språk. I tidskriften hittar du också nyheter om aktiviteter inom slaviska språk på institutionen och en årlig förteckning över publikationer av slavister knutna till Uppsala universitet.

Slovo

Studia Neophilologica

Studia Neophilologica är en referentgranskad tidskrift om språk och litteratur i de engelska, romanska och tyska språkområdena, från medeltid till nutid. Tidskriften innehåller också recensioner av nyutgivna böcker inom dessa områden. Studia Neophilologica ges ut både i en tryckt upplaga och online. Utgivare är Föreningen för Studia Neophilologica, som har institutionen för moderna språk som hemvist.

Studia Neophilologica