Aktuella projekt

Språkvetenskaplig forskning


Modalitet, evidentialitet, konditionalitet, tempus, modus, aspekt

Hans Kronning, professor i romanska språk, särskilt franska, ägnar sig främst åt projektet ”Prediktiva villkorskonstruktioner (Om P, så Q) i franska, italienska och spanska: semantik, pragmatik, variation”. I projektet medverkar Fernando Wachtmeister Bermúdez och Gianluca Colella, lektor vid Högskolan Dalarna. Projektet ”Grammatiska och lexikala epistemiska uttryck i de romanska språken” är den komparativa fortsättningen på ett av Kungl. Vitterhetsakademien och Wallenbersgstiftelsen finansierat projekt. I detta projekt medverkade Gianluca Colella som gästforskare ht 2014. Hans Kronnings forskning ägnas också åt att utveckla av en modal teori för språklig polyfoni.

Doktorand Ulf Hedbjörk arbetar med en avhandling om de franska evidentiella verben sembler och paraître.

Docent Fernando Wachtmeister Bermúdez, universitetslektor i spanska språket, forskar om grammatiska och lexikala aspekt-, modalitets- och evidentialitetsmarkörer i spanska, med fokus på semantiken hos tempusformer, pronomenplacering i verbperifraser samt grammatikalisering av diskursmarkörer.

Doktorand Miriam Thegel arbetar med en avhandling om deontisk och dynamisk modalitet i spanska.

Fil. dr Brigitta Hellqvist disputerade 2015 på en avhandling om franskans gérondif och dess motsvarigheter i svenska.

Nils B. Thelin, professor emeritus i slaviska språk, publicerar under vt 2016 en monografi om tidskategorierna i franskans temporala grammatik i Studia Romanica Upsaliensia.

Argumentation, diskurs och interaktion

Coco Norén, professor i franska

Doktorand Houda Landolsi arbetar med en avhandling om exempelmarkörerna par exemple, comme och notamment.

Docent Johan Gille, universitetslektor i spanska, forskar om argumentation och diskursmarkörer (särskilt apéndices conversacionales ’påhängsuttryck’) i spanska.

Maria Svensson, universitetslektor i franska, forskar bl.a. om adversativa och koncessiva markörer i franska, främst uttryck för argumentativ koncession som certes.

Doktorand Aranzazu Santos Muñoz arbetar med en avhandling om inledningssekvensen i videokonferenser på spanska.

Språkinlärning

Docent Christina Lindqvist forskar inom andra- och tredjespråksinlärning, särskilt om förvärvandet av franskans ordförråd hos avancerade inlärare.

Alexandra Donoso, tf universitetslektor i spanska, disputerar under vt 2016 vid Stockholms universitet på en avhandling om rörelseuttryck i spanska som andraspråk och som arvspråk.

Historiska perspektiv

Johan Gille arbetar med ett filologiskt projekt som syftar till att studera och utge la Grant Crónica de Espanya i samarbete med José María Enguita Utrilla och Vicente Lagüéns Gracia. Han forskar också inom historisk pragmatik och grammatikaliseringsteori.

Hans Kronning forskar om epistemisk konditionalis (”rykteskonditionalis”) uppkomst och historiska utveckling i franska, italienska och spanska.

Gunilla Ransbo forskar om de första kvinnliga studenterna i romanska språk i Uppsala.

Lars-Göran Sundell, professor emeritus i franska, utforskar romanistikens historia i Sverige.

Kontrastiv lingvistik och översättning

Hans Kronning studerar ofta i sina projekt grammatiska fenomen i ett romanskt komparativt perspektiv, ibland i ett fransk-svenskt perspektiv. Komparationen grundar sig både på översättningskorpusar och på originalspråkskorpusar.

Birgitta Hellqvist jämför i sin avhandling (2015) franskans gérondif och dess motsvarigheter i svenska på grundval av översättnings- och originalspråkskorpusar.

Maria Svensson studerar bl.a. adversativa och koncessiva uttryck i ett fransk-svenskt kontrastivt perspektiv.

Kerstin Jonasson, professor emeritus i romanska språk, särskilt franska, utforskar egennamnens semantik och syntax i franska och i översättning till svenska. Hennes forskning belönades med Uno Lindgrens pris av Kungl. Vitterhetsakademien 2014.

Övrigt

Gunilla Ransbo, universitetsadjunkt i franska, forskar om genusformer och ordbildning i modern franska.

Litteraturvetenskaplig forskning

Teaterforskning

Docent Sylviane Robardey-Eppstein, universitetslektor i franska, särskilt franskspråkig litteratur, ägnar sig främst åt fransk 1800-talsteater (särskilt under Romantiken). Hon deltar i två editeringsprojekt: kritisk utgåva av R.-Ch. Guilbert de Pixerécourts melodramer (14 vol., dir. prof. R. Martin, univ. de Lorraine) och samlade teaterverk av Alexandre Dumas d. ä. (16 vol., dir. prof. S. Ledda, univ. Rouen & prof. A.-M. Callet-Bianco, univ. Angers). Hon har organiserat två internationella symposier i Uppsala: om teateromskrivningar under 1700- och 1800-talet (2013) och om frågor om genre och rumslighet i Dumas teater (2015).

Doktorand Nicolas Manuguerra skriver en avhandling om spatiala frågor i fransk teater under Romantiken.

Reselitteratur

Docent Christina Kullberg, universitetslektor och forskare i franska, arbetar med ett projekt sponsrat av Riksbankens Jubiluemsfond med titeln ”Tropical Engagements: Vernaculars in Early Modern French Travel Writing”. Projektet analyserar förekomsten av främmande språk och röster i ett urval reseskildringar till Afrika och Karibien från tidigt 1600-tal till tidigt 1700-tal i syfte att förstå och problematisera tidigmoderna interkulturella möten. Hon forskar även om tidigmodern exotism i karibiska reseskildringar samt om temporalitet i reselitteratur i ett projekt tillsammans med Paula Henrikson (docent, litteraturvetenskap, Uppsala universitet).

Postkoloniala studier/Världslitteratur

Christina Kullberg forskar inom franskspråkig postkolonial litteratur med speciell inriktning mot Karibien. Hennes forskning rör sig kring mångspråkighet, översättningsteori, ”ekopoetik” och litteratur och antropologi. Hon deltar i styrgruppen för RJs forskningsprogram ”Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literature” lett av Stefan Helgesson (professor, Stockholms universitet). Hennes projekt inom ramen för programmet, ”For an Other Nouveau Roman”, undersöker kopplingarna mellan den franska nouveau roman och postkoloniala romaner från Karibien och Afrika utkomna under 1960 och 1970-talen.

Cervantes

Docent Leonardo Rossiello, universitetslektor i spanska, särskilt spanskspråkig litteratur, forskar om Cervantes och litterär retorik.

Fil dr Carles Magrinyà Badiella disputerade 2014 på en avhandling om alkemi och övergångsriter Cervantes verk och tilldelades 2015 en Benzeliusbelöning av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala

Realism

Igor Tchehoff, universitetslektor i italienska, forskar om ekonomiska motiv och metaforer i den italienska artonhundratalsrealismen (Verga, Serao, Chelli).

Intermediala studier

Igor Tchehoff forskar om sambandet mellan ord och bild i biografiska romaner om konstnärer (främst Caravaggio) och italienska tecknade serier.

Övrigt

Fil. dr Sophie Guignard disputerade 2015 på en avhandling om intimitetsbegreppet i ett urval romaner av franska kvinnliga författare (från 1800-talet och nutiden).

Fil. lic. Tony Thorström avlade licentiatexamen 2015 med en studie om djurens funktion i den franske författaren Michel Houellebecqs verk.

Sven Björkman, professor emeritus i romanska språk, särskilt franska, forskar om fransk litteratur från upplysningstiden och nyprovensalsk litteratur, samt om franska och occitanska, i synnerhet provensalska, författare med svensk anknytning (och vice versa).

Sigbrit Svahn, professor emeritus i franska, särskilt franskspråkig litteratur, forskar om Proust och Balzac. Hennes forskning belönades med Uno Lindgrens pris av Kungl. Vitterhetsakademien 2012 och ett år senare med Svenska Akademiens extrapris.