Maria Engström: "Att återskapa moderniteten: den neosovjetiska myten i samtida rysk kultur och politik"

Det senaste decenniet i Ryssland är karaktäriserat av en konservativ ideologisk vändning i politiken och en ny våg av revisionism och återuppväckandet av vissa sovjetiska mekanismer och strukturer. Nya narrativ som vi ser på olika nivåer i rysk kultur och politik omtolkar det sovjetiska moderniseringsprojektet och återanvänder dess retorik för att skapa en bild av progress och framtidstro. Dessa processer är baserade på en komplex enhet av idéer, diskurser och praxis som tillsammans kan kallas för den ”neosovjetiska myten”.

Projektets mål är att analysera de viktigaste elementen inom den neosovjetiska myten som ett ambivalent estetiskt, ideologiskt och kommersiellt fenomen samt undersöka hur och i vilken utsträckning denna myt bidrar till konstruktionen av en ny rysk nationell identitet och en ny ”nation branding”. I våra preliminära forskningsresultat har vi identifierat denna myts centrala beståndsdelar: sovjetisk industriell modernisering, det sovjetiska rymdprogrammet och sovjetisk biopolitik.

Projektet hör hemma i det expanderande fältet populär geopolitik och dess vetenskapliga grund utgörs av tre forskningsteorier: kulturrecycling, kompensationsteori och kultursemiotik.

Ett av projektets innovativa drag är en systematisk interdisciplinär analys av audio-visuella texter som i större utsträckning än traditionella texter utgör kärnelement i den neosovjetiska moderniseringsmyten. Genom att analysera de neosovjetiska aspekterna av samtida rysk kultur kommer projektet att utgöra ett viktigt bidrag till forskningen om nyauktoritär utveckling i Ryssland.

Mer om projektet "Att återskapa moderniteten: den neosovjetiska myten i samtida rysk kultur och politik" i databasen Swecris.