Forskning i Tyska

Forskning i tyska bedrivs idag inom både språk- och litteraturvetenskap. Utmärkande för Uppsala är att det inom språkvetenskapen bedrivs språkvetenskaplig forskning inom två inriktningar. Dessa är forskning inom historiska språkskeden och forskning på det samtida språket. Gemensamt för dessa två inriktningar är att de bygger på moderna språkvetenskapliga teorier och metoder. Den litteraturvetenskapliga forskningen i ämnet tyska täcker ett brett spektrum från den medeltida litteraturen till nutidslitteraturen. Inom ämnet bedrivs även forskning inom kulturkunskapens didaktik.

För såväl den språkvetenskapliga som den litteraturvetenskapliga forskningen är en stark koppling mellan språk, kultur och litteratur kännetecknande, vilket öppnar för ett nära samarbete mellan språk- och litteraturforskare. Öppenheten för breda frågeställningar och intresset för både språk- och litteraturvetenskap återspeglas även i forskarutbildningen och i ämnena för de doktorsavhandlingar som framlagts samt i de avhandlingsprojekt som genomförs inom ämnet.

Språkets historia i Uppsala

Forskningsområden

Språkvetenskap

Forskning på historiska språkskeden
Forskningen på historiska språkskeden sker övervägande på litteratur- och kulturhistoriskt intressanta texter från fornhögtyskan, medellågtyskan, medelhögtyskan och nyhögtyskan fram till 1800-talet där social och samhällelig dynamik återspeglas. Forskningsfrågor berör här det morfologisk-syntaktiska området, metaforbruket men också texternas informations- och argumentationsstruktur. Även frågor kring språkets roll inom kunskaps- och kulturtransfer behandlas.

Forskning på det samtida språket
Forskningen på det samtida språket sker i huvudsak ur kognitionslingvistiskt, sociolingvistisk och kulturanalytiskt perspektiv och har det skrivna och muntliga språket som undersökningsföremål. Undersökningar baseras i huvudsak på det skrivna språket i olika medier. Forskningsfrågor som behandlas är frågor om språksystemets struktur och frågor kring sambanden mellan språk och interaktion, identitetsbildning, flerspråkighet, språkinlärning och språkförlust.

Litteraturvetenskap

Forskningen inom litteraturvetenskap hänför sig till områden som narratologi och intertextualitet/intermedialitet. Särskilt ”unreliable narration” och förhållandet mellan litteratur och bildkonst undersöks. Även författarskapets transfer inom och mellan litteraturlandskap fokuseras i översättningar samt tidigmoderna och moderna biografier/autobiografier. Fokus ligger även på tyskspråkig nutidslitteratur, DDR-litteratur och kulturkunskapens didaktik. 

Aktuella projekt