Lika villkor

Lika villkor vid Institutionen för moderna språk
 

Likavillkors-ombud:
Emma Eksell

Likavillkors-grupp:
Jelena Spasenic, lärarrepresentant
Olena Jansson, doktorandrepresentant
Studentrepresentant: just nu vakant

Mer information om universitetets likavillkorsarbete (program för lika villkor, handlingsplan för lika villkor):
https://www.uu.se/om-uu/lika-villkor/

Lika villkor på Språkvetenskapliga fakulteten:
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:926589/FULLTEXT01.pdf

Kommitté för lika villkor (KLIV):
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/namndkommitte/humsam/sprakvetfak/likavillkor