Att skapa enspråkighetsideal i ett flerspråkigt samhälle. Språk i 1880-talets estniska prosa

  • Datum: –15.45
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62324417792
  • Föreläsare: Eva Velsker
  • Arrangör: Finsk-ugriska seminariet
  • Kontaktperson: Rogier Blokland
  • Seminarium

Under andra hälften av 1800-talet genomgick den estniska kulturen en stor förändring. I det flerspråkiga samhället kom det estniska språket att få en allt viktigare ställning. Skönlitteraturen började domineras av författare med estniskt ursprung och estniska som modersmål, men med en flerspråkig utbildning. I denna presentation undersöker jag hur dåtidens flerspråkiga kultur återspeglas i skönlitteraturen, vilka språk som är synliga i texterna och på vilket sätt de synliggörs, särskilt uppmärksammar jag den kommunikativa kontexten.

Seminariet genomförs via Zoomhttps://uu-se.zoom.us/j/62324417792

Språk: svenska