Språk i fokus - Albanska med Entela Tabaku Sörman

2022-03-23

I vår informatör Per Erikssons intervjuserie Språk i fokus har turen att bli intervjuad denna gång kommit till Entela Tabaku Sörman.

Vem är du?

Jag har träffat Entela Tabaku Sörman som arbetar som lektor i albanska. Hon är även samordnare för Masterprogrammet i språk. Tidigare har hon doktorerat i italiensk språkvetenskap.

Vad kan man säga generellt om albanska?

Albanska utgör en egen gren inom den indoeuropeiska språkfamiljen. Uppskattningsvis 6 miljoner människor talar albanska.  Uppsala universitet är det enda universitet i Sverige där det pågår undervisning och forskning om albanska. Troligen är detta unikt även för Norden.

Berätta lite om utbildning i albanska på Uppsala universitet!

Albanska är ett nytt språk på Uppsala universitet. Det började undervisas 2006 och den första läraren i albanska var Thomas Rosén. Tabaku Sörman anställdes på universitetet för snart fem år sedan. Albanska undervisas för det mesta som nybörjarspråk, men sedan två år tillbaka ges också kurser för modersmålslärare i albanska. Det är många studenter som vill lära sig albanska. Med sin särskilda ställning inom de indoeuropeiska språken väcker albanskan alltid intresse bland lingvister. Andra grupper som vill studera albanska är de som är kära i albaner eller intresserade av Albanien, samt de som har albanska som arvsspråk (heritage language). Albanskans grammatik kan upplevas som svår, då den har kvar sitt invecklade kasus- och modus-system, till skillnad från svenskan, men det brukar gå snabbt att lära sig. 

Vad tycker du själv är mest intressant med din forskning?

Tabaku Sörman forskar inom områdena albansk litteratur och översättning. Hon skriver mycket recensioner och forskar om albansk litteratur. Inom albansk litteratur forskar hon om tvåspråkiga författare som skriver på albanska och italienska. Ofta börjar dessa författare med att skriva på albanska, sen flyttar de till Italien och börjar där skriva på italienska. Hon studerar för det mesta deras självöversättningar, hur deras verk förändras i den processen.

Vad håller du på med nu (inom forskning)?

Just nu skriver hon en artikel om Elvira Dones, en författare som självöversätter från albanska till italienska. Tabaku Sörman är också aktuell med en handbok i diktläsning (på albanska): http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1473748/FULLTEXT01.pdf

Hon är aktiv i utgivning av albansk poesi och skriver recensioner om albansk poesi i litterära tidskrifter i Albanien. Hon översätter också mycket från svenska till albanska.

Har du några tankar om framtida forskning om albanska?

Hon ska fortsätta ett tag med forskning om tvåspråkiga författare.

Per Eriksson

News

Last modified: 2021-09-14