Maria Engström befordrad till professor i ryska

2020-12-15

Moderna språks Maria Engström har blivit befordrad till professor i ryska efter ett rektorsbeslut. Maria Engström är en internationell auktoritet på nykonservatism i samtida rysk kultur och politik.

Maria Engströms forskning har geografiskt varit fokuserad på Ryssland men ämnesmässigt  haft stor bredd och rört sig över en lång tidsperiod. I sitt doktorandarbete studerade Engström den medeltida rysk-ortodoxa litterära, teologiska och visuella traditionen och hur den bysantiska kulturen tagits emot i Ryssland. I avhandlingen, som baserades på litteraturvetenskap, idéhistoria, språkhistoria och även ortodox teologi, jämförde hon ett stort antal medeltida texter med 1600-talsversioner och kunde visa hur de hade förändrats språkligt, retoriskt och teologiskt.

Efter disputationen har Maria Engström intresserat sig för samtida fenomen med två huvudsakliga inriktningar. Dels har hon studerat den postsovjetiska ortodoxa kulturen och relationen mellan kyrkan och staten, dels har hon analyserat den nykonservativa ideologin och hur den kommer till uttryck i kulturen. Men även om hon bytt tidsperiod har Engström fortsatt haft en tvärvetenskaplig ansats där hon använt sig av språkvetenskap, kultur- och idéhistoria, teologi och statsvetenskap i sin forskning.

Maria Engström har närmare hundra publikationer i digitala vetenskapliga arkivet, Diva. Det rör sig om artiklar som publicerats i internationella tidskrifter och till konferenser, antologibidrag, konferensbidrag och en bok. Maria Engström har också gjort resultaten av sin forskning tillgängliga för en bredare grupp genom artiklar för dagspress och kulturtidskrifter. Hon har även varit medarrangör till ett antal nationella och internationella konferenser, initierat ett internationellt nätverk och deltar i flera internationella forskargrupper. Hennes nya bok ”Efter ikonen: kyrkan, konsten och politiken i dagens Ryssland” kommer att publiceras under 2021.

Flera av Maria Engströms forskningsprojekt har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Bland annat det nyligen avslutade projektet ”Visualitet utan visibilitet: den visuella queer-kulturen i det postsovjetiska Ryssland” 2017 till 2019. 

2021 kommer institutionens senaste professor att påbörja ett nytt forskningsprojekt, även det med medel från Vetenskapsrådet: ”Att återskapa moderniteten: den neosovjetiska myten i samtida rysk kultur och politik”.

Hur ser planen för framtiden då ut? ”Som befordrad professor vill jag fortsätta bidra till institutionens tvärvetenskapliga forskning och internationalisering.” svarar Maria Engström. ”Samtidigt arbetar jag aktivt för att bygga upp en levande nationell forskningsmiljö som inkluderar både seniora forskare och doktorander.” 

Maria Engströms profilsida

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-14