Humboldt-Kolleg: "Praktiken der Mehrsprachigkeit im Schwedischen Reich (1611–1721). Interdisziplinäre Perspektiven auf die Rolle des Deutschen"

TAGUNGSPROGRAMM

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66983932283

7- 9 april 2022 anordnas vid institutionen för moderna språk, Uppsala universitet, en internationell konferens om mångspråkighet i Sverige under stormaktstiden.

Sverige var under perioden 1611 till 1721 det till ytan fjärde största riket i Europa efter Ryssland, det Osmanska riket och Polen-Litauen. Det svenska riket omfattade lejonparten av Östersjön och områdena kring Östersjön. I detta territoriellt stora rike kommunicerade och interagerade människor på många olika språk. Här talades inte bara svenska och finska utan också samiska, latin, tyska, nederländska, engelska, franska, estniska, lettiska, liviska, karelska, ingriska, votiska, ryska, danska och norska. Denna språkliga mångfald utgjorde en grundpelare för ett fungerande mångkulturellt samhälle – inte så fjärran från vår tid som man kan tro. Att betrakta denna språkliga mångfald och utröna lyckade kommunikations- och interaktionssätt, att kunna se paralleller och skillnader mot språkens roll i dagens samhälle ger anledning till att även idag rekonstruera hur flerspråkighet utövades, hanterades och iscensattes under svunna tider.

Det övergripande syftet med den planerade internationella konferensen "Praktiken der Mehrsprachigkeit im Schwedischen Reich (1611–1721). Interdisziplinäre Perspektiven auf die Rolle des Deutschen" är att stärka kunskaper om den språkliga mångfalden och det humanistiska arvet den är knuten till. Genom att sätta tonvikt på praktiker och sociolingvistiska frågeställningar sätts andra accenter för konferensen jämfört med tidigare tematiska fokuseringar. Representationen av forskare från olika vetenskapsdiscipliner ska bidra till etableringen av ämnesövergripande samarbete samt skapa och stärka nätverk mellan seniora och juniora forskare från länder kring Östersjön. Som ett led av konferensen vill vi se att det vetenskapliga samtalet kring flerspråkighet och flerspråkiga praktiker intensifieras och efterlämnar även ett avtryck på diskussioner i dagens samhälle med sitt högaktuella ämne flerspråkighet.

Senast uppdaterad: 2022-04-05