Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Institutionen för moderna språk bedrivs inom finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Institutionen har en mycket bred forskningsprofil, och doktorander med såväl svensk som internationell utbildningsbakgrund har disputerat hos oss. Dessutom engagerar forskarutbildningen vid Institutionen för moderna språk handledare och biträdande handledare både vid Uppsala universitet och övriga universitet i Sverige och utomlands.

I våra doktoranders forskning är den ämnesmässiga mångfalden mycket stor och avhandlingarna som skrivs vid institutionen behandlar de mest skilda teman inom modern och historisk språk- och litteraturvetenskap samt språkämnenas pedagogik och didaktik. Grammatik, fonetik, dialektforskning, språkinlärning och översättningsvetenskap, språk och samhälle samt litterär framställning av diverse företeelser i tid och rum är bara några exempel på teman som institutionens doktorander forskar om. Våra doktorander arbetar med flera olika material- och källtyper (exempelvis skönlitterära verk, manuskript, tidningstexter, sociala medier samt bild och video) och använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder (bl.a. intervjuer, observationer, korpusar och närläsning) i sina forskningsprojekt.

Under åren har flera doktorsavhandlingar som färdigställts vid institutionen blivit prisbelönta för hög kvalité och redan under doktorandtiden har våra doktorander möjlighet att publicera forskningsresultat och delta i konferenser och andra evenemang för att presentera sin forskning för andra forskare och den intresserade allmänheten. Att inkludera en forskningsvistelse vid ett utländskt universitet i sin forskarutbildning är inte heller ovanligt vid Institutionen för moderna språk. Mer omfattande beskrivning om pågående forskning och aktuella forskningsprojekt går att läsa i de enstaka ämnenas presentationer under rubriken Forskning och i forskarprofiler i universitetets personalkatalog.

Nettostudietiden för en doktorsexamen (240 högskolepoäng) är fyra år och finansieras i regel genom anställning som doktorand vid institutionen. Utöver forskning inom ramen för forskarutbildning är många av våra doktorander engagerade i undervisning, förtroendeuppdrag eller i andra former av institutionstjänstgöring. Vid Uppsala universitet erbjuds undervisande personal inklusive doktorander möjlighet till pedagogisk meritering och kompetensutveckling.

Så här går det till att söka forskarutbildning

Forskarutbildning inom språk- och litteraturvetenskap

Kontaktperson

Rogier Blokland, studierektor forskarnivå
studierektor-f@moderna.uu.se

Studieplaner

Moderna språks doktorandförening (MSD)

Moderna språks doktorandförening representerar institutionens alla forskarstuderande i frågor som berör doktorander och forskarutbildningen på institutionsnivån samt i universitetets övriga organ. Alla doktorander blir medlemmar i doktorandföreningen automatiskt vid forskarutbildningens början.

Föreningen utser årligen sina representanter bl.a. till institutionsstyrelsen, fakultetsnämnden, vetenskapsområdets doktorandråd, olika arbetsgrupper samt flera andra av universitetets beslutsfattande organ och kommittéer med syfte att bevaka och främja de forskarstuderandenas intressen. Dessutom utgör doktorandföreningen ett socialt forum där institutionens doktorander kan träffas för att utbyta tankar och diskutera aktuella frågor som berör till exempel forskning, forskarutbildning eller undervisning för att stärka sammanhållningen i doktorandkollegiet.

Doktorandföreningens verksamhet i korthet

  • Doktorandrepresentation och -inflytande vid institutionen och i andra universitetsorgan

  • Kontakt och samarbete med studierektor för forskarutbildning vid institutionen

  • Kvalitetsarbete och utveckling av forskarutbildning i samverkan med institutionsstyrelse och fakultet (exempelvis revidering av allmänna studieplaner och kursutbud för forskarutbildning vid behov)

  • Samverkan med doktorander och doktorandföreningar vid andra institutioner och fakulteter

  • Utbildningar, kurser, seminarier och workshoppar mm. vid behov

  • Socialt forum för forskarstuderande vid institutionen

Styrelse HT21/VT22:

Efter examen

Efter avslutad forskarutbildning och avlagd doktorsexamen är man enligt högskoleförordning formellt behörig att självständigt bedriva undervisning på universitetsnivå. Flera av institutionens tidigare doktorander fortsätter idag på akademisk karriär som forskare och lärare inom högre utbildning både i Sverige och utomlands. En doktorsexamen är dock en uppskattad merit även i offentlig tjänst, hos andra statliga myndigheter och i näringslivet. Några av våra tidigare doktorander som är verksamma i icke-akademiska branscher arbetar till exempel som översättare, inom andra utbildningsverksamheter på olika nivåer, vid forskningsarkiv eller innehar mer administrativa anställningar vid universitetet.

Senast uppdaterad: 2022-05-13