Kursplan för Italienska B

Italian B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JT003
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Italienska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet: Minst 21 hp från Italienska A1, inklusive delkursen Italiensk grammatik I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng, som specialisering.

Mål

Kursens syfte är att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten i italienska samt att fördjupa litteraturstudiet. Målet är vidare att ge kunskaper inom de samhälls- och kulturvetenskapliga områdena.

Efter avslutad kurs ska studenten

* i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet
* ha förvärvat tillräckliga insikter i italiensk litteraturvetenskap och litteraturhistoria för att kunna analysera texter
* ha fördjupade kunskaper i Italiens historia och samhällsförhållanden

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Italiensk grammatik II (7,5 hp)
Föreläsningar över grammatiska termer och begrepp. Genomgång av den italienska grammatikens fundamentala strukturer.
Systematiska övningar i italiensk grammatik.

Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

* kunna använda de mer komplexa grammatiska strukturerna i egen språkanvändning
* behärska de grundläggande termerna inom italiensk grammatik för att kunna utföra en analys av italienska satser

Delkurs 2. Översättning (7,5 hp)
Översättning från svenska till italienska. Undervisningen anpassas till vad som rimligen kan inhämtas av vokabulär, grammatik och stilistik genom studium av texterna i delkurserna 1900-talslitteratur och Kultur och samhälle II. Skriftligt prov i översättning från svenska till italienska.

Efter avslutad kurs ska studenten
* väl behärska de grundläggande strukturerna i italienskan för att kunna översätta svensk text till italienska
* kunna använda ett mer avancerat italienskt ordförråd
* vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och italienskt språkbruk

Delkurs 3. 1900-talslitteratur (7,5 hp)
Introduktionsföreläsningar i 1900-talets italienska litteraturhistoria. Genomgång av skönlitterära verk från 1900-talet till ett omfång av ca 800 sidor. 1900-talets italienska litteraturhistoria studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningarna och de lästa författarna. Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt. Förmågan till analys av litterär text tränas, liksom den muntliga framställningsförmågan. Varje studerande fullgör inom ramen för kursen en självständig skriftlig uppgift i form av en uppsats om ca 4 sidor.
Skriftlig och muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

* i såväl muntlig som skriftlig form kunna analysera grundläggande språkliga, litterära och innehållsmässiga aspekter av en text
* kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt sammanhang
* ha viss förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa verken

Delkurs 4. Kultur och samhälle II (7,5 hp)
Studium av Italiens historia från 1200-talet till 1945 och dess betydelse för kulturella och sociala förhållanden i dagens Italien. Föreläsningar om italiensk kultur med särskild fokus på dess litteratur fram till 1900-talets början. Kontinuerlig genomgång av ca 250 sidor text.
Skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

* ha kännedom om Italiens historia fram till 1945
* ha kännedom om italiensk litteratur från 1300-talet till 1900-talets början
* kunna redogöra för och ge en historisk bakgrund till kulturella strömningar och sociala förhållanden i dagens Italien

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 21 högskolepoäng, vari ska ingå delkurs 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Italienska C krävs genomgången baskurs Italienska A 1 och minst 21 högskolepoäng på fortsättningskurs Italienska B, vari ska ingå delkurs 1 och 2.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Italiensk grammatik II (7,5 hp)

 • Patota, Giuseppe Grammatica di riferimento dell'italiano contemporaneo

  Novara: Garzanti linguistica, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Översättning (7,5 hp)

Kursmaterial distribueras av läraren

Delkurs 3. 1900-talslitteratur (7,5 hp)

Delkurs 4. Kultur och samhälle II (7,5 hp)

 • Balboni, Paolo E.; Santipolo, Matteo Profilo di storia italiana per stranieri

  Nuova ed. riveduta e corretta: Perugia: Guerra edizioni, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker:

Dessutom rekommenderas: