Kursplan för Italienska C1

Italian C1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JT007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Italienska G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet: Italienska A och minst 22,5 hp från Italienska B1, inklusive Italiensk grammatik II.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursens syfte är att vidareutveckla kunskaper inom skriftlig språkfärdighet och italiensk litteratur. Målet är vidare att ge kunskaper inom de språk- och litteraturvetenskapliga områdena.

* i tal och skrift kunna uttrycka sig varierat och anpassat till situation och mottagare
* ha fördjupade kunskaper i Italiens litteraturhistoria fram till 1900
* ha utvecklat sin förmåga att analysera skönlitterära texter
* ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i italiensk språkvetenskap för att kunna analysera språkligt material.

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)
Praktisk övning i att producera olika typer av texter, i första hand informerande och argumenterande texter. Studium av ordförråd och syntaktiska konstruktioner som lämpar sig för italienska texter av dessa typer. Resuméskrivning.
Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna identifiera stilistiska drag som karaktäriserar de texttyper på standardnivån som behandlas under kursen;
 • kunna analysera texter enligt de metoder som lärs ut under kursen;
 • kunna tillämpa ovanstående genom att själv producera olika kortare texter;
 • i en kortare text kunna sammanfatta det väsentliga innehållet ur en längre text;
 • ha befäst sin skriftliga kompetens i italienska språket.

Delkurs 2. Klassisk italiensk litteratur (7,5 hp)
Genomgång av klassiska italienska litterära texter från 1300 till 1700-talet med särskilt fokus på poesi (Dante, Petrarca, Foscolo). Dessutom behandlas klassiska drama- och prosatexter. Texterna studeras från såväl språkhistorisk som litterär synpunkt med särskild fokus på form, stilistik och ordförråd. Syftet är att få kunskap om den italienska litteraturens utveckling under seklerna genom analys av enskilda texter.
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna redogöra för den italienska poesins utveckling fram till 1700-talet
 • kunna analysera valda texter från 1300 till 1700-talet med avseende på form och stilistik
 • kunna identifiera väsentliga (lexikala och stilistiska) skillnader mellan äldre och moderna italienska texter
Skriftlig examination

Delkurs 3. 1800-talets italienska roman (7,5 hp)
Föreläsningar i 1800-talets italienska litteraturhistoria. Genomgång och analys av centrala italienska romaner från 1800-talet och tidigt 1900-tal till ett omfång av ca 1200 sidor. Verken analyseras med särskild hänsyn till de litterära riktningarna och den historiska och sociala kontexten. Texterna studeras från såväl språklig som litterärvetenskaplig synpunkt.
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna redogöra för huvudriktningarna i den italienska litteraturen under 1800-talet
 • kunna sätta in de lästa verken i ett litteraturhistoriskt sammanhang
 • ha utvecklat sin förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa verken
Skriftlig examination (tentamen och inlämningsuppgifter).


Delkurs 4. Språkvetenskap och lexikografi (7,5 hp)
Genomgång av språkvetenskapens centrala teorier, begrepp och metoder. Introduktion i italiensk lexikografi med fokus på ordböckers struktur och innehåll. Praktiska övningar i italiensk-svensk lexikografi med hjälp av italienska textkorpora.
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna redogöra på italienska för några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier
 • kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera språkligt material
 • kunna redogöra för huvuddragen i en- och tvåspråkiga ordböckers struktur och innehåll
 • kunna tillämpa ovanstående i utformande italiensk-svenska ordboksartiklar
Skriftlig examination (tentamen och inlämningsuppgifter).

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Kompendium distribueras av läraren.

Delkurs 2. Klassisk italiensk litteratur (7,5 hp)

 • Balboni, Paolo E.; Cardona, Mario; Ballarin, Elena Storia e testi di letteratura italiana per stranieri

  Nuova ed. riveduta e corretta: perugia: Guerra edizioni, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. 1800-talets italienska roman (7,5 hp)

 • Collodi, Carlo Pinocchio

  Einaudi, 2006

  Obligatorisk

 • Verga, Giovanni Novelle

  Feltrinelli, 2013

  Obligatorisk

 • Pirandello, Luigi Il fu Mattia Pascal.

  Milano: Mondadori,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • De Marchi, Emilio Il cappello del prete

  Morganti Editori, 2007

  Obligatorisk

Delkurs 4. Språkvetenskap och lexikografi (7,5 hp)

Ordböcker

 • Johanson, Sören Norstedts italienska ordbok

  Stockholm: Norstedts ordbok, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zingarelli, Nicola Lo Zingarelli minore : vocabolario della lingua italiana.

  12. ed. minore: Bologna: Zanichelli, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas: