Masterprogram i ryska språket i internationella relationer 2019/2020

Bild för Masterprogram i ryska språket i internationella relationer 2019/2020
Anmälan

Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer ska möta det stora behovet av språkkompetenta Rysslandsexperter inom myndigheter, offentlig och privat sektor, media och kulturinstitutioner med verksamhet riktad mot Ryssland och dess närområden. Hög kompetens inom ryska språket i kombination med områdesexpertis och vetenskapligt förhållningssätt leder till kvalificerade uppdrag som till exempel analyser och utredningar baserade på ej filtrerade primära källor.

Utbildningen inom programmet är indelad i två inriktningar: en som inte förutsätter förkunskaper i ryska och en specialiseringskurs som bygger på filosofie kandidatexamen i ryska.

Om programmet

Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer möter samhällets växande behov av analytisk och kommunikativ kompetens i och på ryska språket i kombination med kunskaper om det ryska samhället och dess gränsområden. Det räcker inte längre att förlita sig på andrahandsanalyser och uppgifter förmedlade via ett tredje språk.

Vid institutionen för moderna språk, som är hemvist för programmet, bedrivs flera forskningsprojekt om det samtida Ryssland och dess språk, litteratur och den postsovjetiska ryska kulturen och identitetsformationen, om ryska kyrkans roll i aktuella politiska processer, om språkpolitik och politisk retorik, bedriver studier av postsovjetisk rysk propaganda och politisk visualitet. Forskningen som bedrivs på institutionen håller hög internationell standard. Således är programmet förankrad i internationellt ledande forskningsmiljö och ges i samarbete med Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) samt Juridiska institutionen med flera.

Programmet riktar sig till dig med kandidatexamen inom humaniora och samhällsvetenskap eller kandidatexamen i ryska som vill utveckla den språkliga kompetensen i ryska som fackspråk. Samtidigt tillägnar du dig fördjupade kunskaper om det ryska samhällets utveckling, det ryska medielandskapet, den officiella retoriken och den politiska diskursen i landet. Du tränas i att granska den ryska officiella och inofficiella diskursen samt ryskt multimedialt material utifrån aktuella identitets- och minnespolitiska kontexter. Utbildningen utvecklar också din interkulturella och kommunikativa kompetens.

Programmets kärna utgörs av språkstudier inom huvudområdet ryska som fackspråk. Utbildningen erbjuder två inriktningar. den ena förutsätter inga förkunskaper i ryska, den andra bygger på filosofie kandidatexamen i ryska och leder till språklig spetskompetens. Under hela utbildningen utvecklas färdigheter i ryska språket genom analys av fackspråk, där arbetsmaterialet utgörs av texter med ekonomiskt, juridiskt eller politiskt innehåll. För ytterligare språkfärdighetsutveckling och fördjupad områdeskompetens erbjuds studenten en termins vistelse i Ryssland. Valbara områdesspecifika kurser kompletterar språkkompetensen och ger dig en unik yrkesprofil.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med ryska som fackspråk som huvudområde.

Upplägg

Programmet omfattar fyra terminers studier om totalt 120 högskolepoäng (hp). Kunskaper förmedlas och förvärvas genom varierande undervisningsformer, såsom seminariediskussioner, självständiga studier, PM, rapporter och analyser. Beroende på förkunskaper i ryska följer utbildningen två inriktningar enligt nedan.

Kursutbudet inom programmet bygger på en tydlig progression och består av obligatoriska delkurser inom den språkliga kompetensen och analysförmågan, delkurser om aktuella samhälleliga och kulturpolitiska processer och det ryska medielandskapet. En mindre del valbara delkurser med fokus på det postsovjetiska ryska samhället, Rysslands säkerhetspolitik, internationella relationer, politik, juridik med mera ger studenten en tydlig profilering.

Programmets tredje termin förläggs på Higher School of Economics i Moskva för fördjupnings- eller breddningskurser på ryska alternativt för studier i ryska språket, i enlighet med programmets två inriktningar.

Programmet avslutas med ett examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1
Inriktning 1 (inga förkunskaper i ryska krävs)
Undervisningsspråk: svenska
Introduktion till ryska språkets struktur, 5 hp (obligatorisk)
Att läsa rysk text, 10 hp (obligatorisk)
Att kommunicera på ryska i tal och skrift, 5 hp (obligatorisk)
Rysslands samhälls- och kulturhistoria, 10 hp (eller en valbar kurs, om en likvärdig kurs är medtagen i för masterutbildningen behörighetsgivande kandidatexamen).

Valbara delkurser relevanta för utbildningen, 10 hp, inom det postsovjetiska ryska samhället, diplomati, politik, juridik eller ekonomisk utveckling.

Inriktning 2 (kandidatexamen i ryska krävs)
Undervisningsspråk: ryska
Ryska språket i dagens medier, 7,5 hp (obligatorisk)
Vi och de: Sverige och Ryssland genom tiderna, 7,5 hp
Ordens makt - maktens ord. Språk och retorik i Ryssland, 7,5 hp

Valbara delkurser relevanta för utbildningen, 7,5 hp, inom det postsovjetiska ryska samhället, diplomati, politik, juridik eller ekonomisk utveckling.

Termin 2 (under konstruktion)
Inriktning 1 (inga förkunskaper i ryska krävs)
Undervisningsspråk: svenska
Ryska i politisk diskurs och internationell kommunikation, teori och metod, 15 hp (obligatorisk)

Valbara specialiseringskurser relevanta för yrkesprofileringen, 15 hp, om legala reformer och marknadsrelationer i Ryssland, politisk retorik och propaganda i Ryssland och det ryska medielandskapet.

Inriktning 2 (kandidatexamen i ryska krävs)
Undervisningsspråk: ryska
Kurser meddelas senare.

Valbara specialiseringskurser relevanta för yrkesprofileringen, 15 hp, om legala reformer och marknadsrelationer i Ryssland, politisk retorik och propaganda i Ryssland och det ryska medielandskapet.

Termin 3
Alternativ 1: Utlandsstudier, 30 hp, vid Higher School of Economics, Moskva. Inriktning 1 - fortsatta studier i ryska språket. Inriktning 2 - studier på humanistiska fakulteten i valbara kurser på ryska.
Alternativ 2: Praktik inom huvudområdet, 30 hp
Alternativ 3: Praktik, 15 hp + valfria fördjupnings- eller breddningskurser relevanta för yrkesprofilering

Termin 4
Examensarbete inom huvudområdet, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och bedrivs på helfart under två år. All kurslitteratur består av aktuella vetenskapliga publikationer som studenterna uppmanas att analysera och diskutera tillsammans med forskningsaktiva lärare. I kurserna ingår läsning, analys och sammanfattning av vetenskapliga texter som examinerande moment. Utöver ämneskunskaper fördjupas studentens vetenskapliga kompetens och förmåga till kritiskt tänkande.

Dessutom erbjuds du möjligheter att bygga upp ett professionellt kontaktnät utanför akademin genom två seminarieserier. Seminarieserierna med inbjudna samhälls- och arbetsmarknadsaktörer är ett unikt kontaktskapande forum, som erbjuder en värdefull inblick i yrkeslivet.

Undervisningen inklusive examinationerna bedrivs på svenska och ryska i varierande former är väl anpassad till utbildningens karaktär med självständighet i skriftliga och muntliga framställningar som mål.

Programmet bereder också möjligheter till utlandsstudier och praktik.

Karriär

Behovet av språkkompetenta områdesexperter med inriktning mot Ryssland och dess närområden är stort. Våra alumner finns inom landets alla strategiska verksamhetsområden: från statsförvaltning till ett globaliserat näringsliv, rikets säkerhet och ideella organisationer. Men bristen på utredare, analytiker och experter på Ryssland som bygger sin kunskapsbas direkt på primära källor är ständigt växande. Masterprogrammet i ryska i internationella relationer ger dig den spetskompetens som efterfrågas såväl nationellt, som internationellt.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i ryska språket i internationella relationer

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5230 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 200000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för moderna språk

Thunbergsvägen 3L

Box 636, SE-751 26 Uppsala

Telefon: 018-471 1297

Studievägledare, Institutionen för moderna språk studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 1341