Språkvetarprogrammet 2020/2021

Bild för Språkvetarprogrammet 2020/2021
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Språkvetarprogrammet riktar sig till dig som har ett genuint språkintresse. Under utbildningen utvecklar du gedigna kunskaper i ett eller flera språk samt övergripande kunskaper om språkvetenskap. Du har stor frihet att själv forma din utbildning. Vad blir du efter att ha läst Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet? Informatör, förlagsassistent, redaktör, språkforskare, språkvårdare, undertextare eller översättare är några exempel på tidigare studenters yrkesvägar.

Om programmet

Målet med utbildningen är att utbilda dig till språkvetare med gedigna språkkunskaper och bred språkvetenskaplig kompetens så att du ska kunna arbeta professionellt med språk eller fortsätta med studier på avancerad nivå.

Under utbildningen utvecklar du en teoretisk språkvetenskaplig grund och praktiska färdigheter i minst ett språk samt förbereder dig för yrkeslivet. 

På Språkvetarprogrammet har du en unik möjlighet att dels specialisera dig i ditt huvudspråk (huvudområde), dels bredda din kompetens genom ett valfritt biområde och på så sätt skapa din specifika yrkesprofil. Du har stor valfrihet att själv kombinera dina kurser.

Uppsala universitet har landets bredaste språkutbud. Du kan välja mellan 19 språkämnen som du kan specialisera dig i genom att läsa som huvudområde och mellan 26 språkämnen som du kan läsa som biområde samt en del andra språk som du kan studera i tillägg.

Programmet börjar med en gemensam termin med övergripande kurser i språkvetenskap. Sedan väljer du vilka av våra språk du vill läsa. Du har möjlighet för studier i utlandet och du har möjlighet för att göra praktik både i Sverige och utlandet.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med det valda huvudspråkämnet som huvudområde. Examen från språkvetarprogrammet ger dig behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå, t.ex. inom ett masterprogram.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Younes Maouane
Från: Gävle
Läser: Språkvetarprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Språk har alltid varit ett av mina största intressen, och jag vill jobba med i språk i framtiden. Därför kändes Språkvetarprogrammet som ett självklart val för mig.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är rätt annorlunda jämfört med gymnasiet, som student har man mycket mer eget ansvar för sina studier då man har relativt få obligatoriska moment. Samtidigt får man träffa många studenter och föreläsare som har likadana intressen och som brinner för samma saker som en själv, så det känns jätteroligt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är definitivt den anrika atmosfären på universitetet och i staden.  

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Dagarna varierar ganska mycket beroende på vilka kurser man läser (nordiska språk och franska för min del). Vanligtvis har man några föreläsningar i veckan och självstudier på det.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Valfriheten. På Språkvetarprogrammet kan man lägga upp sina studier utifrån sina egna intressen och karriärambitioner, vilket känns riktigt bra. Kombinationerna är (i princip) oändliga!

Hur upplevde du första tentan?
– Det var riktigt nervöst, men det kändes desto bättre när den var färdigskriven.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att få fördjupade kunskaper inom språk som jag sedan kommer kunna tillämpa i arbetslivet.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Det som utmärker Uppsala som stad är ju såklart studentlivet, speciellt med tanke på alla nationer och traditioner, något som för samman studenter inom många olika studieinriktningar. Mitt bästa minne hittills är min första valborg i Uppsala. Stämningen i staden var helt oslagbar!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Ekoparken på en fin sommardag!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg!

Vad gör du om 5 år?
– Om fem år jobbar jag eller så pluggar jag vidare på högre nivå.

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp), sex terminer. Det inleds med gemensamma studier hela första terminen som ger dig en god orientering i allmän språkvetenskap samt kunskaper om språkens uppbyggnad och funktion. Du får även lära dig att hantera moderna datorlingvistiska verktyg för språklig analys.

Från och med andra terminen läser du det språk som du vill specialisera dig på och som blir ditt huvudområde i examen. Du läser ditt huvudspråk i tre terminer (A-kurs, B-kurs, C-kurs) eller fyra terminer (A-kurs, B-kurs, C-kurs, D-kurs) om det är ett nybörjarspråk. Följande språkämnen kan du läsa som huvudområde:

 • engelska
 • estniska
 • finska
 • franska
 • grekiska
 • indologi (hindi, sanskrit och jämförande indoeuropeisk språkforskning)
 • italienska
 • kinesiska
 • latin
 • lingvistik
 • iranska språk (kurdiska och persiska)
 • ryska
 • semitiska språk (arabiska, assyriologi, arameiska/syriska och hebreiska)
 • serbiska/kroatiska/bosniska
 • spanska
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • turkiska
 • tyska
Om du väljer att läsa ytterligare ett språk, då som biområde, blir utbudet av språk ännu större. Utöver de ovan nämnda språken tillkommer då:
 • bulgariska
 • katalanska
 • keltiska språk
 • polska
 • samiska
 • swahili
 • ungerska
Du kan också välja ett biområde utanför de språkvetenskapliga ämnena.

Utöver språk som du kan läsa som huvud- eller biområde finns det en rad språk du kan läsa i mindre omfattning. Det gäller till exempel albanska, danska, isländska, norska, slovenska och uzbekiska.

Längre fram i programmet finns ytterligare programgemensamma kurser som ger dig praktiska färdigheter i olika typer av skriftlig framställning på engelska och svenska.

Minst en termin under programmets gång är avsedd för biområdet som du väljer själv. Du kan också välja att göra praktik i Sverige eller i utlandet inom programmet.

Kraven på antalet högskolepoäng för kandidatexamen varierar mellan de olika språken, därför kan terminsupplägget se olika ut.

Kurser inom programmet

Termin 1
Fyra gemensamma kurser:
Introduktion till modern språkvetenskap, 7,5 hp
Språk, datorer, textbehandling, 7,5 hp
Världens språk, 7,5 hp
Språket, individen, samhället, 7,5 hp

Övriga programgemensamma kurser som du kan läsa senare under programmet:
Skriftlig framställning på engelska, 7,5 hp
Praktik, 7,5, 15, 22,5 eller 30 hp

Termin 2-6, förslag till upplägg:
Huvudområde A, 30 hp
Huvudområde B, 30 hp
Huvudområde C inklusive examensarbete, 30 hp
Biområde/Huvudområde D inklusive examensarbete, 30 hp
Skriftlig framställning på engelska, 7,5 hp
Praktik, 7,5, 15, 22,5 eller 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen bedrivs på helfart. En del kurser går parallellt, två i taget, medan andra ges koncentrerat, en i taget. De flesta kurser är campuskurser. Programmets kurser läses främst vid språkvetenskapliga fakultetens institutioner. Du kan komplettera med kurser som inte är språkkurser, till exempel inom humaniora, samhällsvetenskap eller teologi. 

Undervisningsformerna varierar med föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och gruppövningar. Allmänt läggs stor vikt vid förmågan att praktiskt tillämpa de språkvetenskapliga kunskaperna. Därför består undervisning och examination i hög grad av praktiska moment. Användningen av datorer ingår som en naturlig del i utbildningen, särskilt som hjälpmedel för språklig analys.

På kurserna tillämpas ofta löpande examination, vilket kräver aktivt deltagande. Men traditionella tentamina förekommer också som examinationsform. Betyg sätts på varje delkurs och en tregradig betygsskala används i regel: väl godkänd, godkänd och underkänd. Om du underkänts på en kurs eller en del av en kurs har du rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

Som student medverkar du aktivt i programmets och de enskilda kursernas utveckling. Kursinnehållet omprövas kontinuerligt utifrån ämnesområdets utveckling och dina önskemål.

En särskild seminarieserie med inbjudna gäster från olika språkyrken har som syfte att under hela utbildningen hålla samman studentgruppen och ge exempel på en språkvetares breda och skiftande arbetsfält. Dessa seminarier knyter an till arbetslivet och ger tillfällen för personliga kontakter med olika företag.

Studera utomlands

Under utbildningens senare del finns det möjlighet att vistas utomlands i upp till ett år via något av universitetets utbytesavtal eller på utlandsförlagd utbildning. Du kan få utlandsstudierna medräknade i din examen.

Karriär

Under utbildningens seminarieverksamhet kommer du att träffa företrädare för åtskilliga yrken som har språk i fokus. Som exempel kan nämnas: redaktör, språkvårdare, skribent, tolk, översättare, copywriter med flera.

Seminarieverksamheten ger en god överblick av olika språkyrken och ger dessutom tillfällen att knyta kontakter med arbetslivet för eventuell praktik. Några exempel på arbetsplatser där programstudenter har erbjudits praktik är ambassader i Sverige och i utlandet, olika förlag, privata företag, Språkrådet, universitet i utlandet samt översättningsbyrå.

Områden inom vilka det kan finnas ett behov av språkvetare är internationella organisationer, statliga myndigheter, statlig och kommunal förvaltning med mera, liksom institutioner och företag som riktar sig till allmänheten och specifika grupper.

Exempel på arbetsplatser där språktjänster efterfrågas är företag inom förlags- och tidningsbranschen, reklambyråer, näringslivet och turistnäringen.

Programmet ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå inom aktuellt huvudområde, antingen i form av fristående kurser eller inom ramarna för ett masterprogram, vilka kan leda till magister- eller masterexamen. Efter examen på avancerad nivå kan man söka doktorandtjänst och bli språkforskare och universitetslärare. En annan väg efter kandidatexamen är att bygga på med en kompletterande lärarutbildning och bli ämneslärare i språk.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Språkvetarprogrammet

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5210 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och ett språk 3, Engelska 6 eller ett språk steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Språkvetarprogrammet

180 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P0210 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och ett språk 3, Engelska 6 eller ett språk steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Lise Horneman Hansen

spv@sprakvet.uu.se

018-471 12 81

Studievägledare

studievagledningen@nordiska.uu.se

018-471 12 76

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3L

Box 527, 751 20 UPPSALA

018-471 1271

info@nordiska.uu.se